Thông tư 77/2019/TT-BCA sửa đổi tiêu chuẩn trình tự thủ tục bổ nhiệm giám định hình sự

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ công an ban hành Thông tư 77/2019/TT-BCA sửa đổi tiêu chuẩn trình tự thủ tục bổ nhiệm giám định hình sự.
An ninh trật tự Xem thêm