Thông tư 96/2016/TT-BTC miễn thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài thuộc dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 96/2016/TT-BTC áp dụng đối với Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm