Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính mới nhất. Thông tư 01 về thể thức văn bản dưới đây bao gồm: Cách viết hoa trong văn bản hành chính; mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao; biểu mẫu Giấy mời; biểu mẫu Biên bản, Giấy biên nhận, Giấy xác nhận;...
Hành chính Xem thêm