Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA sửa đổi, bổ sung Luật quốc tịch Việt Nam

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA được ban hành vào ngày 31 tháng 01 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 13 trong Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA, sửa đổi việc cấp giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA tại đây.
Quyền Dân sự Xem thêm