Thông tư sửa đổi Thông tư về hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối. Mời các bạn tham khảo toàn văn Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm