Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Theo đó, Luật quy định, UBND cấp xã nơi thường trú của công dân Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (GXNTTHN).
Hôn nhân - Gia đình Xem thêm