Tiếng Anh thư tín thương mại bài 2: Trả lời Thư hỏi hàng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tiếng Anh thư tín thương mại bài 2: Trả lời Thư hỏi hàng (Reply to Enquiries) sẽ giúp bạn biết được cấu trúc của mẫu thư Tiếng Anh thư tín thương mại để bạn áp dụng vào công việc hàng ngày khi bạn cần sử dụng Tiếng Anh để viết thư hỏi hàng.
Tiếng Anh cho người đi làm Xem thêm