Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn và Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết kèm theo Quyết định 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách 3.423 thôn đặc biệt khó khăn.
Văn hóa Xã hội Xem thêm