Tờ khai Đăng ký thất nghiệp

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tờ khai Đăng ký thất nghiệp 85 KB 11/06/2013 9:11:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tờ khai Đăng ký thất nghiệp giúp bạn đăng ký tình trạng thất nghiệp với cơ quan giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố đang sinh sống, làm đúng thủ tục chuẩn bị hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm các thông tin về Tờ khai Đăng ký thất nghiệp
Bảo hiểm Xem thêm