Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên là phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm