Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 3: Where did you go on holiday?

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 3: Where did you go on holiday? chương trình mới gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, có phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em ghi nhớ từ vựng nhanh hơn.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm