Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ban hành Quyết định kèm theo “Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội”.
Lao động - Tiền lương Xem thêm