Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49: Bài mẫu "gửi thư cho tôi trong tương lai"

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49: Bài mẫu "gửi thư cho tôi trong tương lai" là tài liệu cho các bạn tham khảo, củng cố kỹ năng viết thư quốc tế năm 2020.
Viết Thư UPU Xem thêm