Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Review 2

Ôn tập lần 2 tiếng Anh Family and Friends lớp 3

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Review 2 được sưu tầm và đăng tải giúp các em hệ thống lại kiến thức cũng như từ vựng. Bên cạnh đó, giúp các em ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho những bài học về sau. Mời các em vào tham khảo.

Giải bài tập Review 2 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Circle the odd-one-out. Write.

1. music/ salad/ noodles/ pizza. _music_

2. morning/ store/ afternoon/ evening. ___

3. nuts/ computer room/ candy/ cake. ___

4. get up/ go to school/ go home/ balloon. ___

5. read/ music/ math/ English. ___

Hướng dẫn:

2. store

3. computer room

4. balloon

5. read

Dịch:

1. âm nhạc/ món salad/ mì/ pizza

2. buổi sáng/ cửa hàng/ buổi chiều/ buổi tối.

3. quả hạch/ phòng máy tính/ kẹo/ bánh

4. thức dậy/ đến trường/ về nhà/ bóng

5. đọc/ âm nhạc/ toán/ tiếng Anh

2. Read and circle.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

1. My name is Danni. I like/ likes balloons.

2. I doesn't like/ don't like nuts or sweets.

3. This is my brother, Hal. He doesn't like/ don't like candy or cakes.

4. He like/ likes bananas and nuts.

5. My mom likes/ like nuts and cakes.

6. She doesn't like/ don't like balloons.

Hướng dẫn:

1. like

2. don't like

3. doesn't like

4. likes

5. likes

6. doesn't like

Dịch:

1. Tôi là Danni. Tôi thích bóng.

2. Tôi không thích quả hạch hoặc đồ ngọt.

3. Đây là anh trai tôi, Hal. Anh ấy không thích kẹo và bánh.

4. Anh ấy thích chuối và quả hạch.

5. Mẹ của tôi thích quả hạch và bánh.

6. Cô ấy không thích bóng.

3. Ask and answer.

+ What does Danni like? => She likes …

+ What does Hal like? =>

+ What does Danni's mom like?

Hướng dẫn:

+ What does Danni like? => She likes balloons.

+ What does Hal like? => He likes bananas and nuts.

+ What does Danni's mom like? => She likes nuts and cakes.

4. Look and match

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

1. She does to school at c___

2. She gets up at ___

3. She goes home at ____

4. She has breakfast at ___

a. seven o'clock in the morning.

b. six o'clock in the morning.

c. eight o'clock in the morning.

d. three o'clock in the afternoon.

Hướng dẫn:

1.c

2. b

3. d

4. a

5. Point and say

She gets up at six o'clock in the morning.

She …

Hướng dẫn:

She gets up at six o'clock in the morning.

She has breakfast at seven o'clock in the morning

She goes to school at eight o'clock in the morning.

She goes home at three o'clock in the afternoon.

6. Look and circle the beginning sound.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. star

3. flower

4. sky

5. plate

6. snow

7. Read and color

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 7: Lesson one

Đánh giá bài viết
1 2.078
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 3 Xem thêm