Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Review 4

1 737

Ôn tập lần 4 tiếng Anh Family and Friends lớp 3

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Review 4 được sưu tầm và đăng tải giúp các em hệ thống lại kiến thức cũng như từ vựng. Bên cạnh đó, giúp các em ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho những bài kiểm tra về sau. Mời các em vào tham khảo 

Giải bài tập Review 4 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Circle the odd-one-out. Write.

1. cow/ goat/ horse/ floor.

2. good/ wet/ bad/ donkey. ___

3. photo/ slow/ quiet/ loud. ___

4. loud/ quiet/ goose/ fast. ___

Hướng dẫn:

2. good/ wet/ bad/ donkey. ___

3. photo/ slow/ quiet/ loud. ___

4. loud/ quiet/ goose/ fast. ___

2. Look and circle the correct word.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

1. The girl is tallershorter than her brother.

2. Her coat is smallerbiger than his coat.

3. She is fasterslower than her brother.

4. The boy is fastershower than his sister.

Hướng dẫn:

1. The girl is tallershorter than her brother.

2. Her coat is smallerbigger than his coat.

3. She is fasterslower than her brother.

4. The boy is fastershower than his sister.

3. Look and say.

+ The girl is taller than her brother.

+ Her coat is …

Hướng dẫn:

+ Her coat is bigger than his coat.

+She is slower than hẻ brother.

+ The boy is faster than his sister.

4. Check (√) the picture that contains the sound.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. bike

3. cube

4. tone

5. pin

6. fox

5. Read and circle the correct word.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

1. On Wednesday, it was/ were our school play.

2. The children wasn'tweren't in the classroom.

3. They waswere in the school yard.

4. Our moms and dads waswere there, too.

5. Our teacher wasn'tweren't sad.

6. All the children waswere very happy!

Hướng dẫn:

1. On Wednesday, it was/ were our school play.

2. The children wasn'tweren't in the classroom.

3. They waswere in the school yard.

4. Our moms and dads waswere there, too.

5. Our teacher wasn'tweren't sad.

6. All the children waswere very happy!

6. Read and color

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Đánh giá bài viết
1 737
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 3 Xem thêm