Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson five

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 2

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson five được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Five - Unit 2: Our new things - Family & Friends Special Edition Grade 3

Reading

1. Point to things you can see in a school. Say the words.

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

1. My name's Phong. I go to Doan Thi Diem Primary School. Look at these pictures of my school.

2. Our classroom is upstairs. It's very big.

3. I'm in class 3C. There are 12 girls and 14 boys in my class. Our teacher is Miss Loan.

4. There are lots of pictures and poster on the wall.

5. We sit at tables. I sit with my friend Nam.

6. This my school. I love my school.

Dịch:

1. Tôi tên là Phong. Tôi đến trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Hãy nhìn bức tranh về trường học của tôi.

2. Lớp học của tôi ở tầng trên. Nó rất lớn.

3. Tôi học lớp 3C. Có 12 bạn nữ và 14 bạn nam trong lớp học của tôi. Giáo viên của chúng tôi là cô Loan.

4. Có nhiều bức tranh và áp phích trên tường.

5. Chúng tôi ngồi vào bàn. Tôi ngồi cùng Nam, bạn của tôi.

6. Đây là trường học của tôi. Tôi yêu trường của tôi rất nhiều.

3. Read again. Circle the correct word.

1. Where is Phong's classroom?

2. What class is Phong in?

3. How many boys are there in his class?

4. What is his teacher's name?

5. What is on the wall of the classroom?

6. Does Phong love his school?

upstairs/ dowstairs

3C/ Doan Thi Diem

12/14

Miss Loan/ Miss Hung

tables/ pictures

yes/ no

Hướng dẫn:

1. upstairs

2. 3C

3. 14

4. Miss Loan

5. pictures

6. yes

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson six

Đánh giá bài viết
1 659
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm