Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 4: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 4

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 4: Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây không chỉ bao gồm nội dung giải chi tiết mà còn có lời dịch Việt giúp các em có bài học thành công nhất.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 4 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

+ What do we have on Monday? We have English.

+ When do we have P.E.? We have P.E. on Thursday.

+ These are our P.E. bags.

+ You can wear their clothes.

Dịch:

+ Chúng ta có môn gì vào Thứ Hai? Chúng ta có Tiếng Anh.

+ Khi nào chúng ta có Thể dục? Chúng ta có thể dục vào thứ Năm.

+ Đó là túi thể dục của chúng ta.

+ Bạn có thể mặc đồ của họ.

3. Look and say.

+ What do we have on Tuesday? => We have …

+ When do we have …? => We have … on …

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

+ What do we have on Tuesday? => We have English on Tuesday.

+ When do we have Math? => We have math on Monday.

+ What do we have on Wednesday? => We have art on Wednesday.

+ When do we have music? => We have music on Thursday.

4. Write. our/ their

Giải bài tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. their

3. our

4. their

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 4: Lesson three

Đánh giá bài viết
1 825
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm