Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11: Test Yourself D (Trang 133-134-135)

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11: Test Yourself D (Trang 133-134-135)

Đến với Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11: Test Yourself D (Trang 133-134-135), quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được nội dung bài học Test Yourself D Tiếng Anh 11.

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of Energy có đáp án - Số 1

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of Energy có đáp án - Số 2

Bộ bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of Energy có đáp án

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of Energy

I. Listening (2.5 points)

Listen to the passage about water conservation and complete the following sentences.(Nghe đoạn văn về bảo tồn nguồn nước và hoàn thành các câu sau đây.)

Gợi ý:

1. cannot live

2. it rains

3. planting vegetation

4. hold back the water

5. dry seasons

II. Reading (2.5 points)

Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Không khí, nước và đất đều cần thiết cho sự sống của tất cả sinh vật. Không khí bị ô nhiễm nặng có thể gây ra bệnh tật, thậm chí là chết. Nước bị ô nhiễm giết hết cá và các sinh vật dưới nước. Sự ô nhiễm đất sẽ làm giảm số lượng đất để trồng lương thực, vấn đề ô nhiễm rất phức tạp vì nhiều ô nhiễm là do những thứ mang lại tiện ích cho con người gây ra. Chẳng hạn như khói thải từ xe hơi là nguyên nhân của một số lớn ô nhiễm không khí. Nhưng xe hơi cung cấp việc vận chuyển cho hàng triệu người. Các nhà máy thải ra chất gây ô nhiễm không khí và nước, nhưng nhà máy lại cung cấp việc làm cho rất nhiều người. Như vậy để chấm dứt hay làm giảm ô nhiễm ngay lập tức, con người phải ngưng sử dụng nhiều thứ có lợi cho họ. Ô nhiễm có thể được làm giảm dần theo nhiều cách. Các nhà khoa học và các kỳ sư đang tìm cách đế làm giảm sổ lượng ô nhiễm mà xe hơi và nhà máy gây ra. Chính phủ cũng thông qua và áp dụng các luật lệ đòi hỏi những cơ sở kinh doanh và các cá nhân ngưng hay cắt giảm một số hoạt động gây ô nhiễm.

1. What is necessary for the survival of all living things? (Điều gì cần thiết cho sự sống của tất cả sinh vật?)

=> Air, water and soil are necessary for the survival of all things.

2. What can polluted air, water and soil cause? (Không khí, nước và đất bị ô nhiễm có thể gây ra điều gì?)

=> Badly polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other maring life. Pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food.

3. Why is the pollution problem complicated? Give one example. (Tại sao vấn đề ô nhiễm lại phức tạp? Cho ví dụ.)

=> Because much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobile causes a large percentage of air pollution, but the automobile provides transportation for millions of people.

4. What would people have to do to end or to reduce pollution immediately? (Con người phải làm gì để chấm dứt hoặc giảm sự ô nhiễm ngay lập tức?)

=> They would have to stop using many things that benefit them.

5. How can governments control pollution? (Các chính phủ có thể kiểm soát sự ô nhiễm như thế nào?)

=> Governments can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or cut down on certain pollutinc activities.

III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)

a) Listen and put a tick (v) in the right box, paying attention to ... . (Nghe và đánh dấu (v) vào hộp đúng, chú ý đến cách phát âm của phần gạch chân của từ đó.)

b) Complete each of the following sentences, using the correct form ... . (Hoàn thành mỗi câu sau đây, sử dụng dạng đúng (to-infinitive hoặc participle) của động từ trong khung.)

Gợi ý:

1. living

2. ringing

3. to leave

4. to drink

5. invited

6. blown

IV. Writing (2.5 points)

Write a paragraph of 120 words about the measures to protect the environment, using the cues given below. (Viết một đoạn văn khoảng 120 từ về các biện pháp bảo vệ môi trường, bằng cách sử dụng những gợi ý cho dưới đây.)

Đoạn văn gợi ý:

We are trying to find solutions to environmental pollution problem. People should stop cutting trees for timber. Instead, they should plant more trees and forests. They should reduce using cars and motorbikes that cause noise and air pollution. We should prevent farmers from using fertilizers and pesticides that damage the soil. People should not litter on the land and in the water. We should prohibit factories from dumping industrial wastes into rivers and lakes.

It is high time governments over the world had measures that require companies and individuals to stop or cut down on polluting activities.

Đánh giá bài viết
1 653
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 11 Xem thêm