Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 2

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 2: I Always Get Up Early. How About You? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn không chỉ chuẩn bị tốt bài ở nhà mà còn là tài liệu ôn tập cho những bài kiểm tra và bài thi về sau.

Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) Hi, Quan! You're up early!

Chào Quân! Bạn dậy sớm thế!

Hi, Tom. Yes, I always get up early. How about you?

Chào Tom. Vâng, mình luôn luôn dậy sớm. Còn bạn thì sao?

b) Me too. I get up early and I always have a big breakfast before I go to school.

Mình cũng vậy. Mình dậy sớm và mình luôn luôn ăn sáng no trước khi đi học.

Good idea!

Ý hay đây!

c) What do you do in the afternoon?

Bạn làm gì vào buổi chiều?

After school? I usually do my homework.

Sau giờ học phải không? Mình thường xuyên làm bài tập về nhà.

d) So do I. And often talk with friends online.

Mình cùng vậy. Và thường nói chuyện với những người bạn trực tuyến (online).

I can see that. Ha ha!

Tôi có thể hiểu/ biết điều đó. Ha ha!

2. Chỉ và đọc

a) What do you do in the morning? Bạn làm gì buổi sáng?

I always brush my teeth. Tôi luôn luôn đánh răng.

b) What do you do in the morning?

Bạn làm gì buổi sáng?

I usually do morning exercise.

Tôi thường xuyên tập thể dục buổi sáng.

c) What do you do in the afternoon? Bạn làm gì buổi chiều?

I often cook dinner. Tôi thường nấu bữa tối.

d) What do you do in the evening? Bạn làm gì buổi tối?

I sometimes watch TV. Tôi thỉnh thoảng xem ti vi.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về thói quen hàng ngày của bạn. What do you do in the morning/ afternoon/ evening?

Bạn làm gì buổi sáng/ chiều/ tối? always/ usually/ often/ sometimes...

Tôi luôn luôn/ thường xuyên/ thường/ thỉnh thoảng...

4. Nghe và đánh dấu chọn

1. c 2. b 3. b 4. a

Audio script

1. Trung: What do you do after getting up, Nam?

Nam: I always do morning exercise.

2. Nga: What do you do in the afternoon, Quan?

Quan: I usually do my homework.

3. Nam: What do you do after school, Mai?

Mai: I often play badminton.

4. Quan: What do you do in the evening, Linda?

Linda: I sometimes watch TV.

5. Đọc và hoàn thành

(1) do (2) usually (3) play (4) TV (5) like

Xin chào. Tên tôi là Nam. Mỗi buổi sáng, tôi thường thức dậy sớm. Tôi tập Thể dục buổi sáng, ăn sáng và sau đó đi học. Sau giờ học, tôi thường xuyên làm bài tập với các bạn cùng lớp. Sau đó tôi thuờng đi trung tâm thể thao và chơi bóng đá. Vào buổi tối, tôi thỉnh thoảng xem tivi. Tôi thích xem nhừng bộ phim sau bữa tối.

6. Chúng ta cùng hát

This is the way we brush our teeth

Đây là cách chúng ta đánh (chài) ráng

This is the way we brush our teeth,

Brush our teeth, brush our teeth.

This is the way we brush our teeth,

So early in the morning.

Đây là cách chúng ta đánh răng,

Đánh răng, đánh răng.

Đây là cách chúng ta đánh răng,

Vào buổi sáng sớm.

This is the way we wash our face,

Wash our face, wash our face.

This is the way we wash our face,

So early in the morning.

Đây là cách chúng tớ rửa mặt,

Rửa mặt, rửa mặt.

Đây là cách chúng ta rửa mặt,

Vào buổi sáng sớm.

This is the way we eat our food,

Eat our food, eat our food.

This is the way we eat our food,

So early in the morning.

Đây là cách chúng ta ăn thức ăn,

Ăn thức ăn, ăn thức ăn.

Đây là cách chúng tớ ăn thức ăn,

Vào buổi sáng sớm.

Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) What are you doing, Linda? Bạn đang làm gì vậy Linda?

I'm surfing the Internet. Mình đang truy cập/ lướt Internet.

2. b) What are you looking for? Bạn đang tìm kiếm gì?

I'm looking for some information.

Mình đang tìm kiếm một vài thông tin.

c) What kind of information are you looking for?

Loại thông tin bạn đang tìm kiếm là gì?

It's for my English project.

Nó cho dự án tiếng Anh của mình.

d) How often do you come to the library?

Bạn thường đến thư viện không?

Once a week. Sh! I'm busy.

Một lần một tuần. Suỵt! Mình đang bận.

2. Chỉ và đọc

a) How often do you study with a partner?

Bạn có thường học cùng bạn học không?

I study with my partner every day./ Every day.

Tôi học với bạn học mỗi ngày/ Mỗi ngày.

b) How often do you go to the library?

Bạn có thường đi thư viện không?

I go to the library once a week./ Once a week.

Tôi đi thư viện mỗi tuần một lần./ Mỗi tuần một lần.

c) How often do you go fishing?

Bạn có thường câu cá không?

I go fishing once a month./ Once a month.

Tôi đi câu cá một tháng một lần./ Mỗi tháng một lần.

d) How often do you ride a bicycle to school?

Bạn có thường đi/ cưỡi xe dạp đến trường không?

I ride the bicycle to school twice a week./ Twice a week.

Tôi đi/cưỡi xe đợp đến trường hai lần một tuần./ Hai lần một tuần.

3. Chúng ta cùng nói

- Hỏi và trả lời những câu hỏi về thói quen hằng ngày của bạn.

What do you do in the morning/ afternoon/ evening?

Bạn làm gì vào buổi sáng/ chiều/ tối?

I always/ usually. Tôi luôn luôn/ thường xuyên...

How often do you go to the cinema/go swimming/surf the Internet?

Bạn có thường đi xem phim/ đi bơi/ lướt Internet không? Once/ Twice a week/ month. Một/ Hai lần một tuần/ tháng.

4. Nghe và điền số

a. 4 b. 1 c. 2 d. 3

Audio script

1. Tom: What do you do in the morning, Nam?

Nam: I usually have lessons at school.

Tom: How often do you have Vietnamese?

Nam: I have it every day.

2. Trung: What do you do in the afternoon, Linda?

Linda: I always do my homework. And I also work on my English projects. Trung: How often do you work on the projects?

Linda: Usually once a week.

3. Tom: Do you like playing computer games, Quang?

Quang: Yes, I do.

Tom: How often do you play them?

Quang: Once a week... at the weekend.

4. Trung: Do you like shopping, Mai?

Mai: Yes, I do. I like it very much.

Trung: How often do you go shopping?

Mai: Three times a week.

5. Viết về những thói quen hằng ngày của em

1. What do you do in the morning?

Bạn làm gì vào buổi sáng?

I often do morning exercise.

Tôi thường tập thể dục buổi sáng.

2. What do you do in the afternoon?

Bạn làm gì vào buổi chiều?

I usually do my homework.

Tôi thường xuyên làm bài tập về nhà của mình.

3. Do you go to bed early in the evening?

Vào buổi tối bạn đi ngủ sớm phải không?

Yes, I do.

Vâng, đúng vậy.

4. How often do you watch TV?

Bạn có thường xem ti vi không?

Đánh giá bài viết
43 3.068
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tiếng Anh 5 Xem thêm