Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Giải bài tập Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 24: Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải

Ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

⇒ Hai tỉ số này lập được tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

⇒ Hai tỉ số này không lập được tỉ lệ thức

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25: Bằng cách tương tự, từ tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

ta có thể suy ra ad=bc không?

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25: Bằng cách tương tự, từ đẳng thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

ta có thể suy ra tỉ lệ thức a/b=c/d không?

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 44 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

a) 1,2 : 3,24 = 120 : 324 = 10 : 27

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 45 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Nên ta được các tỉ lệ thức bằng nhau là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 46 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

b) -0,52 :x =-9,36 : 16,38

=> -0,52 .16,38 = x.(-9,36)

=> x = -8,5176 : (-9,36) = 0,91

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

=> 34 : 23 = x: 1,61

=> 23x = 34.1,61

=> x = 54,74 : 23 =2,38

Bài 47 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau :

a) 6 . 63 = 9 . 42.

b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46.

Lời giải:

a) Các tỉ lệ thức có từ đẳng thức 6,63 = 9.42 là

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

b) Các tỉ lệ thức từ đẳng thức 0,24.1,61 = 0,84.0,46 là

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 48 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 49 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không

a) 3,5 : 5,25 và 14 : 21

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

c) 6,51 : 15,19 và 3 : 7

Lời giải:

Sử dụng tính chất 2 để kiểm tra

a) Ta có 3,5.21 = 73,5 và 5,25.14 = 73,5 nên 3,5.21 = 5,25.14

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 50 (trang 27 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm tên của một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây, sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài, em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự thế giới.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

(Gợi ý: Sử dụng tính chất tỉ lệ thức để tìm số còn lại trong ô vuông)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Vậy tên tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là BINH THƯ YẾU LƯỢC.

Bài 51 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8.

Lời giải:

Ta có 1,5 . 4,8 = 2 . 3,6

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 52 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

với a, b, c, d ≠0 ta có thể suy ra

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Từ tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

suy ra ad = bc.

Từ đó (áp dụng cách nhân chéo) ta suy ra:

A sai

B sai

C đúng

D sai

Vậy chọn C.

Bài 53 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Đố

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

(Rút gọn bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)

Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể rút gọn như vậy!

Lời giải:

Kiểm tra

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Ta có thể viết các tỉ số khác cũng có thể rút gọn như trên. Chẳng hạn:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Đánh giá bài viết
32 5.990
Giải bài tập Toán lớp 7 Xem thêm