Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài luyện tập - Chủ đề 7

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Phương pháp thu thập, số liệu thống kê - Tần số - Biểu đồ

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài luyện tập - Chủ đề 7: Phương pháp thu thập, số liệu thống kê - Tần số - Biểu đồ với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Bài tập 7 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”, số cây trồng của khối 7 được ghi lại trong bảng sau:

Đề bài

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”, số cây trồng của khối 7 được ghi lại trong bảng sau:

Lớp

7/1

7/2

7/3

7/4

7/5

7/6

7/7

7/8

7/9

7/10

Số cây

12

10

15

12

18

15

20

20

15

15

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng tần số và nhận xét về số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu?

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: số cây trồng của Khối 7. Số các giá trị là 10

b) Bảng tần số:

Số cây (x)

10

12

15

18

20

Tần số (n)

1

2

4

1

2

N = 10

* Nhận xét:

Số các giá trị của dấu hiệu là 10, số các giá trị khác nhau là 5

Giá trị lớn nhất là 20, giá trị nhỏ nhất là 10, giá trị có tần số lớn nhất là 15, các giá trị thuộc vào khoảng từ 12 đến 20 là chủ yếu.

Bài tập 8 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Khi tìm hiểu về số sách truyện quyên góp của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào “Xây dựng thư viện cho trẻ mồ côi”, bạn Hùng lập được bảng sau:
Đề bài

Khi tìm hiểu về số sách truyện quyên góp của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào “Xây dựng thư viện cho trẻ mồ côi”, bạn Hùng lập được bảng sau:

Số thứ tự

Lớp

Số sách được quyên góp (cuốn)

1

6/1

30

2

6/2

35

3

6/3

45

4

6/4

45

5

6/5

30

6

7/1

15

7

7/2

35

8

7/3

15

9

7/4

25

10

7/5

40

Số thứ tự

Lớp

Số sách được quyên góp (cuốn)

11

8/1

40

12

8/2

45

13

8/3

50

14

8/4

30

15

8/5

45

16

9/2

45

17

9/2

55

18

9/3

60

19

9/4

55

20

9/5

45

a) Dấu hiệu mà bạn Hùng quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó?

c) Lập bảng tần số tương ứng.

d) Có bao nhiêu lớp ủng hộ số sách từ 50 cuốn trở lên?

e) Vẽ biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn bảng tần số vừa lập?

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: sổ sách truyện quyên góp của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào “Xây dựng thư viện cho trẻ mồ côi”. Có tất cả 20 giá trị của dấu hiệu.

b) Có 9 giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu là 15; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60

c) Bảng tần số:

Số sách quyên góp được (x)

15

25

30

35

40

45

50

55

60

Tần số (x)

2

1

3

2

2

6

1

2

1

d) Có 4 lớp ủng hộ số sách từ 50 cuốn trở lên, đó là 8/3, 9/2, 9/4, 9/3

e)

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài luyện tập - Chủ đề 7: Phương pháp thu thập, số liệu thống kê - Tần số - Biểu đồ

Bài tập 9 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thời gian bơi ếch 50m (tính theo giây) của 30 học sinh nữ được ghi trong bảng sau:

Đề bài

Thời gian bơi ếch 50m (tính theo giây) của 30 học sinh nữ được ghi trong bảng sau:

60

64

65

70

62

64

66

68

64

63

69

68

65

69

70

66

68

64

65

70

62

65

61

70

63

67

65

65

69

65

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: thời gian bơi ếch 50m (tính theo giây) của 30 học sinh nữ. Số các giá trị là 30.

b) Bảng tần số:

Thời gian (x)

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Tần số (n)

1

1

2

2

4

7

2

1

3

3

4

* Nhận xét:

Thời gian bơi ếch 50m ngắn nhất là 60 giây.

Thời gian bơi ếch 50m dài nhất là 70 giây.

Thời gian chiếm tỉ lệ cao nhất là 65 giây

Bài tập 11 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bạn Mai tham gia thi bắn cung. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

Đề bài

Bạn Mai tham gia thi bắn cung. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

9

7

8

10

8

9

7

10

6

9

9

8

8

10

10

9

7

8

9

9

6

7

8

10

9

10

10

8

9

10

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài luyện tập - Chủ đề 7: Phương pháp thu thập, số liệu thống kê - Tần số - Biểu đồ

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu lần?

b) Lập bảng tần số.

c) Vẽ biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn tần số trên.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: Số điểm đạt được sau mỗi lần thi bắn súng của bạn Mai. Xạ thủ Mai đã bắn 30 lần.

b) Bảng tần số:

Số điểm (x)

6

7

8

9

10

Tần số (n)

2

4

7

9

8

c)

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài luyện tập - Chủ đề 7: Phương pháp thu thập, số liệu thống kê - Tần số - Biểu đồ

Bài tập 12 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy biểu diễn biểu đồ hình chữ nhật kết quả phân loại học tập của học sinh khối 7 trường Lê Văn Tám được cho trong bảng sau:

Đề bài

Hãy biểu diễn biểu đồ hình chữ nhật kết quả phân loại học tập của học sinh khối 7 trường Lê Văn Tám được cho trong bảng sau:

Loại

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

Số học sinh đạt

20

50

90

30

10

Lời giải chi tiết

Biểu đồ phân loại học tập của học sinh Khối 7 Trường Lê Văn Tám

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài luyện tập - Chủ đề 7: Phương pháp thu thập, số liệu thống kê - Tần số - Biểu đồ

Bài tập 10 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong một buổi tập chạy chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, thành tích chạy 100m của đội điền kinh nam Khối 7 được huấn luyện viên ghi lại trong bảng sau:

Đề bài

Trong một buổi tập chạy chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, thành tích chạy 100m của đội điền kinh nam Khối 7 được huấn luyện viên ghi lại trong bảng sau:

Học sinh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Thời gian (giây)

15,2

15,4

14,5

15,2

15,8

15,6

15,4

15,3

15,7

15,9

Học sinh

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Thời gian (giây)

15,1

15,4

14,5

15,2

15,5

15,6

15,9

15,8

15,5

15,6

a) Dấu hiệu cần điều tra của huấn luyện viên điền kinh.

b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: thành tích chạy 100m của đội viên điền kinh nam Khối 7 trong một buổi tập chạy chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng.

b) Số các giá trị của dấu hiệu là 20. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 10.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 14,5; 15,1; 15,2; 15,3; 15,4; 15,5; 15,6; 15,7; 15,8; 15,9.

Tần số tương ứng của chúng lần lượt là: 2; 1; 3; 1; 3; 2; 3; 1; 2; 2.

.............................

Ngoài Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài luyện tập - Chủ đề 7, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 7 này giúp các bạn học tập và rèn luyện tốt kĩ năng học bài và làm bài. Chúc các bạn ôn tập tốt

Đánh giá bài viết
1 92
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tài liệu dạy học Toán lớp 7 Xem thêm