Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng chia

Giải bài tập trang 10, 11 Toán 3: Ôn tập các bảng chia với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh hiểu ôn tập các bảng chia cho 2, 3, 4, 5 đã học, tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 (phép chia hết).

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân

Đáp án và Hướng dẫn giải bài trang 10 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng chia

Bài 1 trang 10 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

3 × 4 =

2 × 5 =

5 × 3 =

4 × 2 =

12 : 3 =

10 : 2 =

15 : 3 =

8 : 2 =

12 : 4 =

10 : 5 =

15 : 5 =

8 : 4 =

Hướng dẫn giải

3 × 4 = 12

2 × 5 = 10

5 × 3 = 15

4 × 2 = 8

12 : 3 = 4

10 : 2 = 5

15 : 3 = 5

8 : 2 = 4

12 : 4 = 3

10 : 5 = 2

15 : 5 = 3

8 : 4 = 2

Bài 2 trang 10 SGK Toán 3

Tính nhẩm

400 : 2 = 800 : 2 =
600 : 3 = 300 : 3 =
400 : 4 = 800 : 4 =

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2

400 : 2 = 200 800 : 2 = 400
600 : 3 = 200 300 : 3 = 100
400 : 4 = 100 800 : 4 = 200

Bài 3 trang 10 SGK Toán 3

Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3

Số cốc trong mỗi hộp là:

24 : 4 = 6 (cốc).

Bài 4 trang 10 SGK Toán 3

Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào?

Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng chia

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4

Có thể nối phép tính với kết quả của nó như sau:

Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng chia

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 10; bài 3, 4 trang 11 SGK Toán 3: Luyện tập ôn tập các bảng chia

Bài 1 trang 10 SGK Toán 3 – Luyện tập

Tính

a) 5 × 3 + 132; b) 32 : 4 + 106; c) 20 × 3 : 2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 5 × 3 + 132 = 15 + 132 = 147

b) 32 : 4 + 106 = 8 + 106

c) 20 × 3 : 2 = 60 : 2 = 30

Bài 2 trang 10 SGK Toán 3 – Luyện tập

Đã khoanh tròn vào 1/4 số con vịt trong hình nào?

Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng chia

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Đã khoanh vào 1/4 số con vịt ở trong hình a

Có bốn cột, khoanh vào 1 cột.

Bài 3 trang 10 SGK Toán 3 – Luyện tập

Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Số học sinh ở 4 bàn là:

2 × 4 = 8 (học sinh).

Bài 4 trang 10 SGK Toán 3 – Luyện tập

Xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ (xem hình vẽ).

Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng chia

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Có thể xếp được hình cái mũ như sau:

Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng chia

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học

Đánh giá bài viết
25 4.046
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm