Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 105, 106 bài: Luyện tập chung với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2. Lời giải hay bài tập toán 2 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 105)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

2 × 6 = 2 × 8 = 5 × 9 = 3 × 5 =

3 × 6 = 3 × 8 = 2 × 9 = 4 × 5 =

4 × 6 = 4 × 8 = 4 × 9 = 2 × 5 =

5 × 6 = 5 × 8 = 3 × 9 = 5 × 5 =

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 105 bài 1

2 × 6 = 12 2 × 8 = 16 5 × 9 = 45 3 × 5 = 15

3 × 6 = 18 3 × 8 = 24 2 × 9 = 18 4 × 5 = 20

4 × 6 = 24 4 × 8 = 32 4 × 9 = 36 2 × 5 = 10

5 × 6 = 30 5 × 8 = 40 3 × 9 = 27 5 × 5 = 25

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào chỗ trống theo mẫu

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 105 bài 2

Điền lần lượt các số: 2 × 5 = 10

2 × 8 = 16

Điền lần lượt các số: 3 × 3 = 9

3 × 8 = 24

3 × 10 = 30

Điền lần lượt các số: 5 × 9= 45

5 × 6 = 30

5 × 5 = 15

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) 5 × 5 + 6 = b) 4 × 8 – 17 =

c) 2 × 9 – 18 = d) 3 × 7 + 29 =

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 105 bài 3

a) 5 × 5 + 6 = 25 + 6 = 31 b) 4 × 8 – 17 = 32 – 17 = 15

c) 2 × 9 – 18 = 18 – 18 = 0 d) 3 × 7 + 29 = 21 + 29 = 50

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 105 bài 4

7 đôi đũa có số chiếc đũa là:

2 × 7 = 14 (chiếc đũa)

Đáp số: 14 chiếc đũa.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 105 bài 5

a) Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 3 + 3 = 9

Đáp số: 9cm.

b) Độ dài đường gấp khúc là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =10 (cm)

Đáp số: 10cm.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung tiếp theo (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 106)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

2 × 5 = 3 × 7 = 4 × 4 = 5 × 10 =

2 × 9 = 3 × 4 = 4 × 3 = 4 × 10 =

2 × 4 = 3 × 3 = 4 × 7 = 3 × 10 =

2 × 2 = 3 × 2 = 4 × 2 = 2 × 10 =

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 106 bài 1

2 × 5 = 10 3 × 7 = 21 4 × 4 = 16 5 × 10 = 50

2 × 9 = 18 3 × 4 = 12 4 × 3 = 12 4 × 10 = 40

2 × 4 = 8 3 × 3 = 9 4 × 7 = 28 3 × 10 = 30

2 × 2 = 4 3 × 2 = 6 4 × 2 = 8 2 × 10 = 20

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

2

5

4

3

5

3

2

4

Thừa số

6

9

8

7

8

9

7

4

Tích

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 106 bài 2

Thừa số

2

5

4

3

5

3

2

4

Thừa số

6

9

8

7

8

9

7

4

Tích

12

45

32

21

40

27

14

16

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

So sánh:

2 × 3 ...3 × 2 4 × 9 ....5 × 9

4 × 6...4 × 3 5 × 2....2 × 5

5 × 8 ....5 × 4 3 × 10...5 × 4

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 106 bài 3

2 × 3 = 3 × 2 4 × 9 < 5 × 9

4 × 6 > 4 × 3 5 × 2 = 2 × 5

5 × 8 > 5 × 4 3 × 10 > 5 × 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện?

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 106 bài 4

8 học sinh mượn được số quyển truyện là:

5 × 8 = 40 (quyển truyện)

Đáp số: 40 quyển truyện.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Đo rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc:

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 106 bài 5

a) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau:

3cm, 3cm, 2cm, 4cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 3 + 2 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

b) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau: 3cm, 4cm, 5cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 2: Phép chia

Đánh giá bài viết
27 5.880
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm