Giải bài tập trang 111 SGK Toán 3: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

65 5.801

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 3: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 3: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính giúp học sinh nắm được các kiến thức cách xác định hình tròn, tâm, đường kính, bán kính của hình tròn; biết dùng com pa để vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước.

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 3: Tháng, năm - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 111)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Nêu tên đường kính, bán kính có trong mỗi hình tròn:

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

a) Bán kính OP, ON, OQ, OM

Đường kính: MN, PQ

b) Bán kính OA, OB

Đường kính: AB

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Em hãy vẽ hình tròn có

a) Tâm O bán kính 2 cm

b) Tâm I bán kính 3 cm

Hướng dẫn giải

Học sinh tự vẽ hình tròn theo yêu cầu của đề bài.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) Vẽ bán kính OM, đường kính CD trong hình tròn sau:

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 3

b) Đúng hay sai?

Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng OD

Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM

Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD

Hướng dẫn giải

a) Học sinh tự vẽ bán kính OM, đường kính CD trong hình tròn

b) Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng OD (S)

Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM (S)

Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD (Đ)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Luyện tập

Đánh giá bài viết
65 5.801
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm