Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Luyện tập

11 3.051

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Luyện tập

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Luyện tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố cách nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số. Đồng thời biết cách áp dụng phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số để giải các bài toán liên quan. 

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 3: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Hướng dẫn giải bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 113)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Hướng dẫn giải

Kết quả lần lượt là: 2468, 8026, 6348, 4288

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 1023 × 3                   b) 1212 × 4

1810 × 5                      2005 × 4

Hướng dẫn giải

a) 3069; 9050

b) 4848; 8020

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch?

Hướng dẫn giải

Xây 4 bức tường như thế hết số viên gạch là:

1015 × 4 = 4060 viên gạch

Đáp số: 4060 viên gạch

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính nhẩm:

a) 2000 × 2 =            b) 20 × 5 =

4000 × 2 =              200 × 5 =

3000 × 2 =              2000 × 5 =

Hướng dẫn giải

a) 2000 × 2 = 4000            b) 20 × 5 = 100

4000 × 2 =  8000             200 × 5 = 1000

3000 × 2 = 6000              2000 × 5 = 10 000

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 114)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết thành phép nhân và ghi kết quả:

4129 + 4129 =

2007 + 2007 + 2007 + 2007 =

1052 + 1052 + 1052 =

Hướng dẫn giải

4129 + 4129 = 4129 × 2 = 8258

2007 + 2007 + 2007 + 2007 = 2007 × 4 = 8028

1052 + 1052 + 1052 = 1052 × 3 = 3156

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Số bị chia

423

 

 

 

Số chia

3

3

4

5

Thương

 

141

2401

1071

Hướng dẫn giải

Số bị chia

423

423

9604

5355

Số chia

3

3

4

5

Thương

141

141

2401

1071

Hướng dẫn: Cột thứ nhất: 423 : 3 = 141

Cột thứ hai: 141 × 3 = 423

Cột thứ ba: 2041 × 4 = 9604

Cột thứ tư: 1071 × 5 = 5355

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. Người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Số lít dầu chứa trong cả hai thùng là:

1025 × 2 = 2050 (lít)

Số lít dầu còn lại là:

2050 = 1350 = 700 (lít)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số đã cho

113

1015

1107

1009

Thêm 6 đơn vị

119

 

 

 

Gấp 6 lần

678

 

 

 

Hướng dẫn giải

Số đã cho

113

1015

1107

1009

Thêm 6 đơn vị

119

1021

1113

1015

Gấp 6 lần

678

6090

6642

6954

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
11 3.051
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm