Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh nắm bắt được kiến thức về cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ, cách vận dụng giải đúng các bài toán dạng này.

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 4: Giới thiệu tỉ số

Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng

Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

Hướng dẫn giải bài Tìm hai số khi biết Tổng và Tỉ số của hai số đó – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, trang 148/SGK Toán 4)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT

Ví dụ 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó.

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là:

96 : 8 x 3 = 36

Số lớn là:

96 – 36 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn: 60

Giải toán lớp 4 trang 148 tập 2 - Bài 1

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là: 333 : 9 x 2 = 74

Số lớn là: 333 – 74 = 259

Đáp số: Số bé: 74; Số lớn: 259

Giải toán lớp 4 trang 148 tập 2 - Bài 2

Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

125 : 5 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là:

125 – 75 = 50 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc

Kho 2: 50 tấn thóc

Giải toán lớp 4 trang 148 tập 2 - Bài 3

Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số, tỉ số của hai số đó là 4/5

Đáp án:

Ta có số lớn nất có 2 chữ số là 99

Ta có sơ đồ sau

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là: 99 : 9 x 4 = 44

Số lớn là 99 – 44 = 55

Đáp số: Số bé: 44; Số lớn: 55

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4: Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Đánh giá bài viết
298 65.030
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm