Giải bài tập trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung 1

390 49.503

Giải bài tập trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung 1

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung 1 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Lời giải hay bài tập Toán 5 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5: Hỗn số

Giải bài tập trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 (tiết 14)

Đáp án và Hướng dẫn giải Toán lớp 5 bài 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15 SGK

Bài 1 trang 15 SGK Toán 5

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

a) \( \frac{14}{70}\) ; b) \( \frac{11}{25}\) ; c) \( \frac{75}{300}\) ; d) \( \frac{23}{500}\) .

Lời giải chi tiết

a) \( \frac{14}{70}\) \( =\frac{14:7}{70:7}=\frac{2}{10}\) ;

b) \( \frac{11}{25}\) \( =\frac{11 \times 4}{25 \times 4}=\frac{44}{100}\) ;

c) \( \frac{75}{300}\) \( =\frac{75:3}{300:3}=\frac{25}{100}\) ;

d) \( \frac{23}{500}\) \( =\frac{23 \times 2}{500 \times 2}=\frac{46}{1000}\).

Bài 2 trang 15 SGK Toán 5

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

a) \( 8\frac{2}{5}\) ; b) \( 5\frac{3}{4}\) ; c) \( 4\frac{3}{7}\) ; d) \( 2\frac{1}{10}\) .

Lời giải chi tiết

a) \( 8\frac{2}{5}\) \( =\frac{42}{5}\) 

b) \( 5\frac{3}{4}\) \( =\frac{23}{4}\) ;

c) \( 4\frac{3}{7}\) \( =\frac{31}{7}\) ;

d) \( 2\frac{1}{10}\) \( =\frac{21}{10}\) .

Bài 3 trang 15 SGK Toán 5

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm = ... m          b) 1g = ... kg           c) 1 phút = ... giờ
3dm = ... m              8g = ... kg             6 phút = ... giờ
9dm = ... m              25g = ... kg             12 phút = ... giờ

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15 SGK Toán 5

Bài 4 trang 15 SGK Toán 5

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm;               2m 3dm;              4m 37cm;                 1m 53cm.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15 SGK Toán 5

Bài 5 trang 15 SGK Toán 5

Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

– Chiều dài sợi dây là: 327 cm
– Chiều dài sợi dây là: Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15 SGK Toán 5 dm
– Chiều dài sợi dây là: Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15 SGK Toán 5 m

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung 2 (tiết 13)

Đánh giá bài viết
390 49.503
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm