Giải bài tập trang 150, 151 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập Toán 4: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập trang 150, 151 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh nắm bắt được kiến thức về cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ, cách vận dụng giải đúng các bài toán dạng này.

Hướng dẫn giải bài Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151/SGK Toán 4)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT

Bài toán 1: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó.

Ta có sơ đồ:

Giải bài tập trang 150, 151 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Số bé là:

24 : 2 x 3 = 36

Số lớn là:

36 + 24 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn 60

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 151/SGK Toán 4) 

Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là 2/5. Tìm hai số đó.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 150, 151 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Số thứ nhất là: 123 : 3 x 2 = 82

Số thứ hai là: 82 + 123 = 205

Đáp số: Số thứ nhất: 82

Số thứ hai: 205

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 151 SGK Toán 4)

Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 2/7. Tính tuổi của mỗi người.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 150, 151 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi của con là: 25 : 5 x 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi

Mẹ: 35 tuổi

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 151/SGK Toán 4)

Hiệu của hai số bằng số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó là 9/5. Tìm hai số đó.

Đáp án:

Số bé nhất có ba chữ số là 100. Vậy hiệu của 2 số cần tìm là 100.

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 150, 151 SGK Toán 4

Theo sơ đồ  ta có hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 5 = 4 phần

Số bé là: 100 : 4 x 5 = 125

Số lớn là: 125 + 100 = 225

Đáp số: 125 và 225

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 151 SGK Toán 4: Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Đánh giá bài viết
203 37.523
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm