Giải bài tập trang 22, 23 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập chương 1

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập chương 1

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập chương 1. Tài liệu giúp bạn ôn tập và củng cố lại kiến thức chương 1 SGK Hóa học lớp 11. Với tài liệu hay và chất lượng này các bạn học sinh sẽ dễ dàng hơn trong việc học tập và đạt được kết quả học tập cao. Mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 11: Nitơ

Giải bài tập trang 37, 38 SGK Hóa học lớp 11: Amoniac và muối amoni

Tóm tắt kiến thức: Luyện tập chương 1

1. Thuyết axit - bazơ của A-rê-ni-út.

  • Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+
  • Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra ion OH-
  • Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.
  • Hầu hết các muối khi tan trong nước, điện li hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.
  • Nếu gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc đó điện li yếu ra cation H+ và anion gốc axit.

2. Tích số ion của nước là

H2O = [H+].[OH-] = 1,0.10-14 (ở 25°C). Nó là hằng số trong nước cũng như trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.

3. Giá trị [H+] và pH đặc trưng cho các môi trường:

Môi trường trung tính: [H+] = 10-7M hay pH = 7,0
Môi trường axit: [H+] > 10-7M hay pH < 7,0
Môi trường kiềm: [H+] < 10-7M hay pH > 7,0

4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau:

a) Tạo thành chất kết tủa.
b) Tạo thành chất điện li yếu.
c) Tạo thành chất khí.

5. Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li. Trong phương trình ion rút gọn của phản ứng, người ta lược bỏ những ion không tham gia phản ứng. Còn những chất kết tủa, điện li yếu, chất khí được giữ nguyên dưới dạng phân tử.

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Hóa học lớp 11

Bài 1. Viết phương trình điện li của các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4,...

Trả lời: Phương trình điện li

a) K2S → 2K+ + S2-

b) Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-
HPO42- ⇔ H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-
H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-
HPO42- ⇔ H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ⇔ Pb2+ + 2OH-. Phân li kiểu bazơ
H2PbO2 ⇔ 2H+ + PbO22-. Phân li kiểu axit

e) HBrO ⇔ H+ + BrO-

g) HF ⇔ H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-

Bài 2. Một dung dịch có [H+] = 0,01 OM. Tính [OH-] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Trả lời: [H+] = 1,0.10-2M thì pH = 2 và [OH-] = 1,0.10-12M. Môi trường axit. Quỳ có màu đỏ.

Bài 3. Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Trả lời: pH = 9,0 thì [H+] = 1,0.10-9M và [OH-] = 1,0.10-5M. Môi trường kiểm. Trong dung dịch kiềm thì phenolphtalein có màu hồng.

Bài 4. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3 + NaOH

e) K2CO3 + NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Trả lời: Phương trình ion rút gọn:

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

c) HCO3- + H+ → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) Không có phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2 (r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2 (r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS ↓

Bài 5. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

A. Các chất phản ứng phải là những chất dễ tan.
B. Các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh.
C. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng
D. Phản ứng không phải là thuận nghịch.

Trả lời: Chọn C. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

Bài 6. Kết tủa (hình 7a) được tạo thành trong dung dịch bằng các cặp chất nào dưới đây?

A. CdCl2 + NaOH B. Cd(NO3)2 + H2S
C. Cd(NO3)2 + HCl D. CdCl2 + Na2SO4

Trả lời: Chọn B. Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

Bài 7. Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau: Cr(OH)3; Al(OH)3; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d)
Giải bài tập trang 22, 23 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập chương 1
Trả lời:

Cr(NO3)3 + 3NaOH(vừa đủ) → Cr(OH)3 ↓ + 3NaNO3

AlCl3 + 3KOH(vừa đủ) → Al(OH)3 ↓ + 3KCl

Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2 ↓+ 2NaNO3

Đánh giá bài viết
5 730
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Hóa học lớp 11 Xem thêm