Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Luyện tập

Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Luyện tập

Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Luyện tập với lời giải chi tiết rõ ràng sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số, cách giải các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 3: Bảng chia 6 - Luyện tập

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 26 SGK Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

+ Kiến thức cần nhớ

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số, ta lấy số đó chia cho số phần.

Bài 1 trang 26 SGK Toán 3

Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) 1/2 của 8 kg là.... kg b) 1/4 của 24 lít là....l

c) 1/5 của 35m là ...m d) 1/6 của 54 phút là ... phút

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 1/2 của 8 kg là 4 kg b) 1/4 của 24 lít là 6lít

(Nhẩm 8 : 2 = 4 (kg) (Nhẩm 24 : 4 = 6 (lít)

c) 1/5 của 35m là 7m d) 1/6 của 54 phút là 9 phút

(Nhẩm 35 : 5 = 7 m) (Nhẩm 54 : 6 = 9 phút).

Bài 2 trang 26 SGK Toán 3

Một cửa hàng có 40m vải xanh đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Số mét vải xanh cửa hàng đã bán là:

40 : 5 = 8 (m)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 26 bài 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 3: Luyện tập tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài 1 trang 26 SGK Toán 3 – Luyện tập

a) Tìm 1/2 của: 12 cm; 18 kg; 10 l

b) Tìm 1/6 của: 24m; 30 giờ; 54 ngày.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) + 1/2 của 12 cm là 12 : 2 = 6 (cm)

+ 1/2 của 18 kg là 18 : 2 = 9 (kg)

+ 1/2 của 10 lít là 10 : 2 = 5 (lít).

b) + 1/6 của 24 m là 24 : 6 = 4 (m)

+ 1/6 của 30 giờ là 30 : 6 = 5 (giờ)

+ 1/6 của 54 ngày là 54 : 6 = 9 (ngày).

Bài 2 trang 27 SGK Toán 3 – Luyện tập

Vân làm được 30 bông hoa bằng giấy, Vân tặng bạn 1/6 số bông hoa đó. Hỏi Vân tặng bạn bao nhiêu bông hoa?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Vân tặng bạn số bông hoa là:

30 : 6 = 5 (bông hoa).

Bài 3 trang 27 SGK Toán 3 – Luyện tập

Có 28 học sinh đang tập bơi, 1/4 số học sinh đó là học sinh lớp 3A. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh đang tập bơi?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Số học sinh đang tập bơi là:

28 : 4 = 7 (học sinh)

Bài 4 trang 27 SGK Toán 3 – Luyện tập

Đã tô màu vào 1/5 số ô vuông của hình nào?

Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Nhận xét – Mỗi hình đã cho đều có 10 ô vuông.

1/5 số ô vuông của mỗi hình gồm: 10 : 5 = 2 (ô vuông)

– Hình 2 và hình 4 có 2 ô vuông đã tô màu.

Vậy đã tô màu vào 1/5 số ô vuông của hình 2 và hình 4.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - Luyện tập

Đánh giá bài viết
23 6.744
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm