Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - Luyện tập

Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - Luyện tập

Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - Luyện tập sẽ giúp các em học sinh nắm được cách thực hiện chia số có 2 chữ số với số có 1 chữ số, chia hết ở tất cả các lượt chia, cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 1 trang 28 SGK Toán 3

Tính:

Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

48 : 4 = 12

84 : 2 = 42

66 : 6 = 11

36 : 3 = 12

Bài 2 trang 28 SGK Toán 3

a) Tìm 1/3 của: 69kg; 36m; 93l

b) Tìm 1/2 của: 24 giờ; 48 phút; 44 ngày

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 1/3 của 69kg = 23kg

1/3 của 36m = 12m

1/3 của 93l = 31l

b) 1/2 của 24 giờ = 12 giờ

1/2 của 48 phút = 24 phút

1/2 của 44 ngày = 22 ngày

Bài 3 trang 28 SGK Toán 3

Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Số quả cam mẹ biếu bà là:

36 : 3 = 12 (quả)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán 3: Luyện tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 1 trang 28 SGK Toán 3 – Luyện tập

Đặt tính rồi tính

a) 48 : 2 84 : 4 55 : 5 96 : 3

b) Đặt tính rồi tính theo mẫu:

Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3

54 : 6 48 : 6 35 : 5 27 : 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3

Bài 2 trang 28 SGK Toán 3 – Luyện tập

Tìm 1/4 của: 20 cm; 40 km; 80 kg.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

+ 1/4 của 20 cm là 20 : 4 = 5 (cm)

+ 1/4 của 40 km là 40 : 4 = 10 (km)

+ 1/4 của 80 kg là 80 : 4 = 20 (kg).

Bài 3 trang 28 SGK Toán 3 – Luyện tập

Một quyển truyện có 84 trang. My đã đọc được 1/2 số trang. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

My đã đọc được số trang là:

84 : 2 = 42 (trang)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3: Phép chia hết và phép chia có dư - Luyện tập

Đánh giá bài viết
7 5.912
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm