Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3: Phép chia hết và phép chia có dư - Luyện tập

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3: Phép chia hết và phép chia có dư - Luyện tập với lời giải chi tiết giúp học sinh hiểu được phép chia hết và phép chia có dư, cách nhận biết số dư phải bé hơn số chia. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - Luyện tập

Bài tập Toán lớp 3: Dạng Toán tính nhanh

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 29, 30 SGK Toán 3: Phép chia hết và phép chia có dư

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính rồi viết theo mẫu:

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Ghi Đ hoặc S

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

a) Ghi Đ vào ô trống vì 32 : 4 = 8

b) Ghi S vào ô trống vì 30 : 6 = 5 (không có dư) hoặc phép chia đã cho có số dư (6) bằng số chia 6

c) Ghi Đ vào ô trống vì 48 : 6 = 8

d) Ghi S vào ô trống vì 20 : 3 = 6 (dư 2) hoặc phép chia đã cho lại có số dư 5 lớn hơn số chia 3.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đã khoanh vào 1/2 số ô tô trong hình nào?

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Đã khoanh tròn vào 1/2 số ô tô trong hình a.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 4 trang 29, 30 SGK Toán 3: Luyện tập

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một lớp học có 27 học sinh, trong đó có 1/3 số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Hướng dẫn giải

Số học sinh giỏi của lớp đó là:

27 : 3 = 9 (học sinh).

Đáp số: 9 học sinh

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia có dư với số chia là 3, dư lớn nhất của phép chia đó là:

A. 3 C. 1

B. 2 D. 0

Hướng dẫn giải

Khoanh tròn vào chữ B: 2

Giải thích: Trong phép chia có dư với số chia là 3 thì số dư chỉ có thể là 1, hoặc 2, do đó số dư lớn nhất là 2.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3: Bảng nhân 7 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
29 12.489
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm