Giải bài tập trang 3, 4, 5 SGK Toán 4: Ôn tập các số đến 100000

127 32.857

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4: Ôn tập các số đến 100000

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4: Ôn tập các số đến 100 000 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán 4. Lời giải hay bài tập Toán 4 này tương ứng với từng bài tập SGK giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Hướng dẫn giải bài tập Ôn tập các số đến 100 000 – (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 3, 4)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 3/SGK Toán 4)

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch tia số:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ... ; ... ; ... ; 41 000; ...

Đáp án:

a) Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4

b) 36 000; 37 000; 38 000; 39 000; 40 00; 41 000; 42 000

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 3/SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 3/SGK Toán 4)

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006

Mẫu: 8723 = 8000+700+20+3

b) Viết theo mẫu:

Mẫu: 9000+200+30+2 = 9232

7000+300+50+1

6000+200+3

6000+200+30

5000+2

Đáp án:

a) 9171 = 9000+100+70+1

3082 =3000+80+2

7006 = 7000+6

b) 7000+300+50+1= 7351

6000+200+3 = 6203

6000+200+30 = 6230

5000+2 = 5002

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 3/SGK Toán 4)

Tính chu vi các hình sau:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4

Đáp án:

Hình tứ giác ABCD có chu vi bằng: 6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

Hình chữ nhật MNPQ có chu vi bằng: (4 + 8) × 2 = 24 (cm)

Hình vuông GHIK có chu vi bằng: 5 × 4 = 20 (cm)

>> Tham khảo chi tiết: Bài tập Toán lớp 4: Ôn tập các số đến 100000

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 bài ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (TIẾP THEO) – (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 4, 5)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 4/SGK Toán 4)

Tính nhẩm:

7000 + 2000 16000 : 2

9000 – 3000 8000 × 3

8000 : 2 11000 × 3

3000 × 2 49000 : 7

Đáp án:

7000 + 2000 = 9000 16000 : 2 = 8000

9000 – 3000 = 6000 8000 × 3 = 24 000

8000 : 2 = 4000 11000 × 3 = 33000

3000 × 2 = 6000 49000 : 7 = 7000

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 4/SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 4637 + 8245            b) 5916 + 2358

7035 – 2316                6471 – 518

325 × 3                   4162 × 4

25968 : 3                  18418 : 4

Đáp án:

a)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4

b)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 4/SGK Toán 4 tập 1)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4

Đáp án:

4327 > 3742

28676 = 28676

5870 < 5890

97321 < 97400

65300 > 9530

100 000 > 99 999

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 4/SGK Toán 4)

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

65 371; 75 631; 56 731; 67 351.

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

82 697; 62 978; 92 678; 79 862.

Đáp án:

a) Các số đã cho được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

56 731; 65 371; 67 351; 75 631.

b) Các số đã cho được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 5/SGK Toán 4)

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4

a) Tính tiền mua từng loại hàng

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Đáp án:

a) Bác Lan mua bát hết số tiền là:

2500 × 5 = 12 500 (đồng)

Bác Lan mua đường hết số tiền là:

6400 × 2 = 12 800 (đồng)

Bác Lan mua thịt hết số tiền là:

35 000 × 2 = 70 000 (đồng)

b) Bác Lan mua tất cả hết số tiền là:

12 500 + 12 800 + 70 000 = 95 300 (đồng)

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn lại số tiền là:

100 000 – 95 300 = 4700 (đồng)

Hướng dẫn giải bài tập ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (TIẾP THEO) – (bài 1, 2, 3, 4,5 SGK Toán lớp 4 trang 5)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 5/SGK Toán 4)

Tính nhẩm:

6000 + 2000 – 4000 b) 21000 × 3

90000 – (70000 – 20000) 9000 – 4000 × 2

90000 – 70000 – 20000 (9000 – 4000) × 2

12000 : 6 8000 – 6000 : 3

Đáp án:

a) Với các biểu thức có dấu cộng " + ", dấu trừ " – " thì các em tính lần lượt từ trái qua phải. Còn nếu có dấu ngoặc () thì tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Các em có thể tính nhẩm như sau nhé:

6000 + 2000 – 4000 được nhẩm là:

6 nghìn + 2 nghìn – 4 nghìn = 8 nghìn – 4 nghìn = 4 nghìn.

Và ghi như sau:

6000 + 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000

Nhẩm tương tự ta có:

90000 – (70000 – 20000) = 90000 – 50000 = 40000

90000 – 70000 – 20000 = 20000 – 20000 = 0

b) Với các biểu thức có dấu cộng " + ", trừ " – ", nhân " × ", chia " : " thì các em tính nhân – chia trước rồi tính cộng – trừ sau. Còn nếu có dấu ngoặc () thì tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau.

Với phần này ta tính như sau:

21000 × 3 = 63000

9000 – 4000 × 2 = 9000 – 8000 = 1000

(9000 – 4000) × 2 = 5000 × 2 = 10000

8000 – 6000 : 3 = 8000 – 2000 = 6000

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 5/SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 6083 + 2378          b) 56346 + 2854

28763 – 23359           43000 – 21308

2570×5                13065 × 4

40075:7                65040 : 5

Đáp án:

a)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4

b)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3, 4, 5 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 5/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức

a) 3257 + 4659 – 1300          b) 6000 – 1300 × 2

c) (70850– 50230) × 3           d) 9000 + 1000 : 2

Đáp án:

a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616

b) 6000 – 1300 × 2 = 6000 – 2600 = 3400

c) (70850 – 50230) × 3 = 20620 × 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 5/SGK Toán 4)

Tìm x:

a) x + 875 = 9936     

x – 725 = 8259     

b) x × 2 = 4826

x : 3 = 1532

Đáp án:

a)

x + 875 = 9936
x = 9936 – 875
x= 9061

x – 725 = 8259
x = 8259 + 725
x = 8984

b)

x × 2 = 4826
x = 4826 : 2
x = 2413

x : 3 = 1532
x = 1532 × 3
x = 4596

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 5/SGK Toán 4)

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi.

Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu tivi, biết số tivi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Đáp án:

Số tivi nhà máy sản xuất trong 1 ngày là:

680 : 4 = 170 (chiếc)

Số tivi sản xuất trong 7 ngày là:

170 × 7 = 1190 (chiếc)

Đáp số: 1190 chiếc

Bài tiếp theo: Giải bài tập Toán 4 trang 6, 7 SGK: Biểu thức có chứa một chữ - Luyện tập

Đánh giá bài viết
127 32.857
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm