Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3: Bảng nhân 7 - Luyện tập

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3: Bảng nhân 7 - Luyện tập

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3: Bảng nhân 7 - Luyện tập với lời giải chi tiết từng bài tập giúp các em dễ dàng hiểu được cách tự lập và học thuộc bảng nhân 7, ý nghĩa của phép nhân và giải bài toán bằng phép nhân. 

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3: Phép chia hết và phép chia có dư - Luyện tập

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 31 SGK Toán 3: Bảng nhân 7

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

7 × 3 =           7 × 4 =

7 × 5 =           7 × 2 =

7 × 7 =           7 × 10 =

7 × 8 =           7 × 9 =

7 × 6 =           7 × 1 =

0 × 7 =           7 × 0 =

Hướng dẫn giải

Học sinh nhẩm và ghi:

7 × 3 = 21         7 × 4 = 28

7 × 5 = 35         7 × 2 = 14

7 × 7 = 49         7 × 10 = 70

7 × 8 = 56         7 × 9 = 63

7 × 6 = 42          7 × 1 = 7

0 × 7 = 0           7 × 0 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải

Số ngày của 4 tuần lễ là:

7 × 4 = 28 (ngày)

Đáp số 28 ngày

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống

7

14

21

 

 

42

 

 

63

 

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các số: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 SGK Toán 3: Luyện tập

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

a) 7 × 1 =          7 × 8         7 × 6 =          7 × 5 =

7 × 2 =            7 × 9 =       7 × 4 =          0 × 7 =

7 × 3 =            7 × 7 =       7 × 0 =         7 × 10 =

b) 7 × 2 =          4 × 7 =       7 × 6 =          3 × 7 =           5 × 7 =

2 × 7 =           7 × 4 =       6 × 7 =          7 × 3 =           7 × 5 =

Hướng dẫn giải

a) 7 × 1 = 7        7 × 8 = 56         7 × 6 = 42        7 × 5 = 35

7 × 2 = 14         7 × 9 = 63         7 × 4 = 28        0 × 7 = 0

7 × 3 = 21         7 × 7 = 49         7 × 0 =  0        7 × 10 = 70

b) 7 × 2 = 14       4 × 7 = 28         7 × 6 = 42         3 × 7 = 21           5 × 7 = 35

2 × 7 = 14         7 × 4 = 28        6 × 7 = 42          7 × 3 = 21           7 × 5 = 35.

Nhận xét: Trong phép nhân, khi thay đổi thứ tự các thừa số thì tích không thay đổi.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

a) 7 × 5 + 15                   b) 7 × 7 + 21

7 × 9 +17                       7 × 4 + 32.

Hướng dẫn giải

a) 7 × 5 + 15 = 35 + 15 = 50

7 × 9 + 17 = 63 + 17 = 80

b) 7 × 7 + 21 = 49 + 21= 70

7 × 4 + 32 = 28 + 32 = 60.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa

Hướng dẫn giải

Số bông hoa có trong 5 lọ hoa là:

7 × 5 = 35 (bông hoa).

Đáp số: 35 bông hoa

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

...........= 28 (ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

..........= 28 (ô vuông)

Nhận xét = ....

Hướng dẫn giải:

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

7 × 4 = 28 (ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

4 × 7 = 28 (ô vuông)

Nhận xét: 7 × 4 = 4 × 7.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 14; 21; 28; ...;...            b) 56; 49; 42;...;....

Hướng dẫn giải

a) 14; 21; 28; 35; 42           b) 56; 49; 42; 35; 28

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3: Gấp một số lên nhiều lần - Luyện tập

Đánh giá bài viết
12 4.037
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm