Giải bài tập trang 35, 36 SGK Toán 3: Bảng chia 7 - Luyện tập

Giải bài tập trang 35, 36 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 35, 36 SGK Toán 3: Bảng chia 7 - Luyện tập với lời giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu được cách lập bảng chia 7 và học thuộc bảng chia 7, cách thực hành chia trong phạm vi 7 và giải các bài toán có lời văn (về chia thành 7 phần bằng nhau và chia theo nhóm 7). Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3: Gấp một số lên nhiều lần - Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 3 chi tiết

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 3: Bảng chia 7

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

28 : 7 = 70 : 7 = 21: 7 = 42 : 7 =

14 : 7 = 56 : 7 = 63 : 7 = 42 : 6 =

49 : 7 = 35 : 7 = 7 : 7 = 0 : 7 =

Hướng dẫn giải

28 : 7 = 4 70 : 7 = 10 21: 7 = 3 42 : 7 = 6

14 : 7 = 2 56 : 7 = 8 63 : 7 = 9 42 : 6 = 7

49 : 7 = 7 35 : 7 = 5 7 : 7 = 1 0 : 7 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

7 × 5 = 7 × 6 = 7 × 2 = 7 × 4 =

35 : 7 = 42 : 7 = 14 : 7 = 28 : 7 =

35 : 5 = 42 : 6 = 14 : 2 = 28 : 4 =

Hướng dẫn giải

7 × 5 = 35 7 × 6 = 42 7 × 2 = 14 7 × 4 = 28

35 : 7 = 5 42 : 7 = 6 14 : 7 = 2 28 : 7 = 4

35 : 5 = 7 42 : 6 = 7 14 : 2 = 7 28 : 4 = 7

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải

Mỗi hàng có số học sinh là:

56 : 7 = 8 học sinh

Đáp số: 8 học sinh

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 56 học sinh xếp thành các hàng. Mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được thành bao nhiêu hàng?

Hướng dẫn giải

Xếp học sinh thành số hàng là:

56 : 7 = 8 hàng

Đáp số: 8 hàng

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 3: Luyện tập bảng chia 7

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

a) 7 × 8 = 7 × 9 = 7 × 6 = 7 × 7 =

56 : 7 = 63 : 7 = 42 : 7 = 49 : 7 =

b) 70 : 7 = 28 : 7 = 30 : 6 = 18 : 2 =

63 : 7 = 42 : 6 = 35 : 5 = 27 : 3 =

14 : 7 = 42 : 7 = 35 : 7 = 56 : 7 =

Hướng dẫn giải

a) 7 × 8 = 56 7 × 9 = 63 7 × 6 = 42 7 × 7 = 49

56 : 7 = 8 63 : 7 = 9 42 : 7 = 6 49 : 7 = 7

b) 70 : 7 = 10 28 : 7 = 4 30 : 6 = 5 18 : 2 = 6

63 : 7 = 9 42 : 6 = 7 35 : 5 = 7 27 : 3 = 9

14 : 7 = 2 42 : 7 = 6 35 : 7 = 5 56 : 7 = 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải bài tập trang 35, 36 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm?

Hướng dẫn giải

Số nhóm được chia là:

35 : 7 = 5 (nhóm)

Đáp số: 5 nhóm

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tìm 1/7 số con mèo trong mỗi hình sau:

Giải bài tập trang 35, 36 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

C1: Trong hình vẽ có 7 cột, mỗi cột có 3 con mèo, như vậy 1/7 số con mèo là số con mèo trong 1 cột, tức là có 3 con mèo.

C2: Đếm tổng cộng có 21 con mèo

Vậy 1/7 số con mèo trong hình a là:

21 : 7 = 3 (con).

Đáp số: 3 con

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3: Giảm đi một số lần

Đánh giá bài viết
3 5.596
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm