Giải bài tập trang 44, 45 SGK Toán 5: Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

133 42.899

Giải bài tập Toán 5: Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Giải bài tập trang 44, 45 SGK Toán 5: Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân với lời giải chi tiết. Lời giải hay cho bài tập Toán 5 sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cơ bản về bảng đơn vị đo độ dài, giải bài tập quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề, các đơn vị đo thông dụng. 

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 5: Luyện tập chung số thập phân

Giải bài tập Toán 5 trang 47 SGK: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 44 SGK Toán 5: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Bài 1 trang 44 SGK Toán 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 6dm = ....m

b) 2dm 2cm = ...dm

c) 3cm 7cm =...m

d) 23m 13cm = ...m

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 8,6m    b) 2,2dm    c) 3,07m    d) 23,13m

Bài 2 trang 44 SGK Toán 5

Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm; 2m 5cm; 21m 36cm.

b) Có đơn vị đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm; 4dm 32mm; 73mm.

>> Tham khảo bài tập: Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 3,4m; 2,05m; 21,36m

b) 8,7dm; 4,32dm; 0,73dm.

Bài 3 trang 44 SGK Toán 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5km 302m= ...km;

b) 5km 75m = ..km;

c) 302m =....km

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) 5,302km

b) 5,075km

c) 0,302 km

Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 bài 1, 2, 3, 4 trang 45: Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Bài 1 trang 45 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35m 23cm = ...m;

b) 51dm 3cm = ...dm;

c) 14m 7cm = ....m.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 35m 23cm = 35,23m

b) 51dm 3cm = 51,3dm

c) 14m 7cm = 14,07m

Bài 2 trang 45 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

315cm =....m;        234cm= ...m;

506cm = ....m;       34dm=.....m

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

315cm = 3,15m;      234cm= 2,34m;

506cm = 5,06m;      34dm= 3,4m

Bài 3 trang 45 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

a) 3km 245m; b) 5km 34m; c) 307 m

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) 3km 245m= 3,245km

b) 5km 34m= 5,034km

c) 307 m= 0,307km

Bài 4 trang 45 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12,44m =...m...cm;

b) 7,4dm =...dm....cm;

c) 3,45km =.....m;

d) 34,3km=....m

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

a) 12,44m = 12m 44cm

b) 7,4dm = 7dm 4cm

c) 3,45km= 3450m

d) 34,3km= 34 300m

Bài tiếp theo: Giải bài tập Toán 5 trang 45, 46 SGK: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Đánh giá bài viết
133 42.899
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm