Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Giải bài tập trang 44 SGK Toán 4: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét giúp các em nắm chắc được tên gọi, kí hiệu của đề-ca-mét, héc- tô-mét. Đồng thời, biết được mối quan hệ giữa đề-ca-mét và héc-tô-mét để biết cách đổi từ đề-ca-mét; héc-tô-mét ra mét.

Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3: Góc vuông, góc không vuông

Hướng dẫn giải bài Đề-ca-mét. Héc-tô-mét (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 44)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

1hm = ...m 1m = ...dm

1dam = ...m 1m = ...cm

1hm = ...dam 1cm = ...mm

1km = ...m 1m = ....mm

Hướng dẫn giải

1hm = 100m

1dam = 10m

1hm = 10dam

1km = 1000m

1m = 10dm

1 m = 100cm

1cm = 10mm

1m = 1000mm

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

a) 4 dam = .....m

Nhận xét:

4 dam = 1 dam × 4

= 10 m × 4

= 40m.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Mẫu: 4 dam = 40m 8hm = 800m

7 dam = ...m 7hm =... m

9 dam = ...m 9hm = ...m

6 dam = ...m 5hm = ...m.

Hướng dẫn giải

b) 7dam = 70m 7hm = 700m

9dam = 90m 9hm = 900m

6dam = 60m 5hm = 500m.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính theo mẫu:

Mẫu: 2dam + 3dam = 5dam 24dam – 10dam = 14dam

25dam + 50dam = 45dam – 16dam =

8dam + 12dam = 67 dam – 25dam =

36dam + 18dam = 72dam – 48dam =

Hướng dẫn giải

25dam + 50dam = 75dam 45dam – 16dam = 29dam

8dam + 12dam = 20dam 67 dam – 25dam = 42dam

36dam + 18dam = 54dam 72dam – 48dam = 24dam.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 3: Bảng đơn vị đo độ dài - Luyện tập

Đánh giá bài viết
18 5.920
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm