Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 3: Bảng đơn vị đo độ dài - Luyện tập

Giải bài tập Toán 3: Bảng đơn vị đo độ dài - Luyện tập

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 3: Bảng đơn vị đo độ dài - Luyện tập giúp các em học sinh nắm được các đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ. Đồng thời, biết được mối quan hệ giữa các đơn vị đô độ dài thông dụng; các phép tính với các số đo độ dài.

Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập Toán 3 bài Bảng đơn vị đo độ dài (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 44)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

1km = ..hm 1m = ...dm

1km =...m 1m =...cm

1hm =...dam 1m = ..mm

1hm =...m 1dm =...cm

1dam =...m 1cm =...mm.

Hướng dẫn giải

1km = 10hm 1m = 10dm

1km =1000m 1m =100cm

1hm =10dam 1m = 1000mm

1hm =100m 1dm =10cm

1dam =10m 1cm =10mm.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

8hm = ....m 8m = ....dm

9hm = ....m 6m = ....cm

7dam = ....m 8cm = ....mm

3dam = ....m 4dm = ....mm

Hướng dẫn giải

8hm = 800m 8m = 80dm

9hm = 900m 6m = 600cm

7dam = 70m 8cm = 800mm

3dam = 30m 4dm = 400mm.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính theo mẫu:

32dam × 3 = 96dam 96cam : 3 = 32cm.

25m × 2 = 36hm : 3 =

15km × 4 = 70km : 7 =

34cm × 6 = 55dm : 5 =

Hướng dẫn giải

25m × 2 = 50m 36hm : 3 = 12hm

15km × 4 = 60km 70km : 7 = 10km

34cm × 6 = 204cm 55dm : 5 = 11dm.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Bảng đơn vị đo độ dài (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 45)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

a) Đoạn thẳng AB đo được 1m và 9cm, viết tắt là 1m 9cm đọc là một mét chín xăng – ti – met.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 3m 2dm = 32dm

Cách làm:

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 2cm = ...cm

4m 7dm =...dm

4m 7cm = ...cm

9m 3cm = ....cm

9m 3 dm = ...dm

Hướng dẫn giải

3m 2cm = 302cm

4m 7cm = 407cm

9m 3cm = 903cm

9m 9dm = 909dm.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

a) 8dam + 5dam = b) 720m + 43m =

57hm – 28hm = 403cm – 52cm =

12km × 4 = 27mm : 3 =

Hướng dẫn giải

a) 8dam + 5 dam = 13dam b) 720m + 43m = 763m

57hm – 28hm = 29 hm 403cm – 52cm = 351cm

12km × 4 = 48 km 27mm : 3 = 9mm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu < , > = vào chỗ chấm.

6m 3cm ....7m 5m 6cm ...5m

6m 3cm ....6m 5m 6cm ...6m

6m 3cm ....630cm 5m 6cm ...506cm

6m 3cm ....603cm 5 m 6cm ...560cm.

Hướng dẫn giải

6m 3cm < 7m 5 m 6cm > 5m

6m 3cm > 6m 5m 6cm < 6m

6m 3cm < 630cm 5m 6cm = 506cm

6m 3cm = 603cm 5m 6cm < 560cm.

Đánh giá bài viết
19 8.573
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm