Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 3: Bảng đơn vị đo độ dài - Luyện tập

8 5.583

Giải bài tập Toán 3: Bảng đơn vị đo độ dài - Luyện tập

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 3: Bảng đơn vị đo độ dài - Luyện tập giúp các em học sinh nắm được các đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ. Đồng thời, biết được mối quan hệ giữa các đơn vị đô độ dài thông dụng; các phép tính với các số đo độ dài.

 Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập Toán 3 bài Bảng đơn vị đo độ dài (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 44)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

1km = ..hm             1m = ...dm

1km =...m              1m =...cm

1hm =...dam             1m = ..mm

1hm =...m              1dm =...cm

1dam =...m             1cm =...mm.

Hướng dẫn giải

1km = 10hm              1m = 10dm

1km =1000m             1m =100cm

1hm =10dam              1m = 1000mm

1hm =100m               1dm =10cm

1dam =10m               1cm =10mm.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

8hm = ....m               8m = ....dm

9hm = ....m               6m = ....cm

7dam = ....m              8cm = ....mm

3dam = ....m              4dm = ....mm

Hướng dẫn giải

8hm = 800m           8m = 80dm

9hm = 900m           6m = 600cm

7dam = 70m          8cm = 800mm

3dam = 30m          4dm = 400mm.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính theo mẫu:

32dam × 3 = 96dam                       96cam : 3 = 32cm.

25m × 2 =                              36hm : 3 =

15km × 4 =                              70km : 7 =

34cm × 6 =                              55dm : 5 =

Hướng dẫn giải

25m × 2 = 50m                           36hm : 3 = 12hm

15km × 4 = 60km                         70km : 7 = 10km

34cm × 6 = 204cm                        55dm : 5 = 11dm.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Bảng đơn vị đo độ dài (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 45)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

a) Đoạn thẳng AB đo được 1m và 9cm, viết tắt là 1m 9cm đọc là một mét chín xăng – ti – met.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 3m 2dm = 32dm

Cách làm:

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 2cm = ...cm

4m 7dm =...dm

4m 7cm = ...cm

9m 3cm = ....cm

9m 3 dm = ...dm

Hướng dẫn giải

3m 2cm = 302cm

4m 7cm = 407cm

9m 3cm = 903cm

9m 9dm = 909dm.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

a) 8dam + 5dam =                  b) 720m + 43m =

57hm – 28hm =                     403cm – 52cm =

12km × 4 =                        27mm : 3 =

Hướng dẫn giải

a) 8dam + 5 dam = 13dam             b) 720m + 43m = 763m

57hm – 28hm = 29 hm               403cm – 52cm = 351cm

12km × 4 = 48 km                  27mm : 3 = 9mm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu < , > = vào chỗ chấm.

6m 3cm ....7m                  5m 6cm ...5m

6m 3cm ....6m                  5m 6cm ...6m

6m 3cm ....630cm               5m 6cm ...506cm

6m 3cm ....603cm                5 m 6cm ...560cm.

Hướng dẫn giải

6m 3cm < 7m                   5 m 6cm > 5m

6m 3cm > 6m                   5m 6cm < 6m

6m 3cm < 630cm                5m 6cm = 506cm

6m 3cm = 603cm                 5m 6cm < 560cm.

Đánh giá bài viết
8 5.583
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm