Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 4: Tính chất kết hợp của phép cộng - Luyện tập

74 32.361

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 4: Tính chất kết hợp của phép cộng - Luyện tập là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán lớp 5. Lời giải bài tập Toán 4 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em hiểu được tính chất giao hoán của phép cộng, cách sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong một số trường hợp đơn giản. 

Giải bài tập trang 44 SGK Toán 4: Biểu thức có chứa ba chữ

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng

Hướng dẫn giải bài TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 45)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng số thứ hai và số thứ ba.

(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 45/SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3254 + 146 + 1698

4367 + 199 + 501

4400 + 2148 + 252

b) 921 + 898 + 2079

1255 + 436 + 145

467 + 999 + 9533

Đáp án:

a) 3254 + 146 + 1698 = (3254 + 146) + 1698 = 3400 + 1698 = 5098

4367 + 199 + 501 = 4367 + (199 + 501) = 4367 + 700 = 5067

4400 + 2148 + 252 = 4400 + (2148 + 252) = 4400 + 2400 = 6600

b) 921 + 898 + 2079 = (921 + 2079) + 898 = 3000 + 898 = 3989

1255 + 436 + 145 = (1255 + 145) + 436 = 1400 + 436 = 1836

467 + 999 + 9533 = 467 + 9533 + 999 = 10 000 + 999 = 10 999

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 45/SGK Toán 4)

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được số tiền là:

75 500 000 + 86 950 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

Đáp số: 176 9500 đồng

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 45/SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) a + 0 = .... + a = ....

b) 5 + a = .... + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + ... ) = a + ...

Đáp án:

a) a + 0 = 0 + a = a

b) 5 + a = a + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

Hướng dẫn giải bài LUYỆN TẬP (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 46)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 46/SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính tổng

a) 2814 + 1429 + 3046

3925 + 618 + 535

b) 26387 + 14075 + 9210

54293 + 61934 + 7652

Đáp án:

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 46/SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 96 + 78 + 4

67 + 21 + 79

408 + 85 + 92

b) 789 + 285 + 15

448 + 594 + 52

677 + 969 + 123

Đáp án:

a) 96 + 78 + 4 = 96 + 4 + 78 = 100 + 78 = 178

67 + 21 + 79 = 67 + 100 = 167

408 + 85 + 92 = 500 + 85 = 585

b) 789 + 285 + 15 = 789 + 300 = 1089

448 + 594 + 52 = 500 + 594 = 1094

677 + 969 + 123 = 800 + 969 = 1769

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 46/SGK Toán 4)

Tìm x:

a) x – 306 = 504

b) x + 254 = 680

Đáp án:

a) x – 306 = 504

x = 504 + 306

x = 1000

b) x + 254 = 680

x = 680 – 254

x = 426

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 46/SGK Toán 4)

Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi:

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

b) Sau hai năm số dân của xã đó có bao nhiêu người?

Đáp án:

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm số người là:

79 + 71 = 150 (người)

b) Sau hai năm số dân của xã đó có số người là:

5256 + 150 = 5406 (người)

Đáp số: a) 150 người

      b) 5406 người

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 46/SGK Toán 4)

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Gọi P là chu vi của hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 4

P = (a + b) × 2

(a, b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) a= 16cm, b =12 cm

b) a = 45m, b = 15m

Đáp án:

a) Chu vi hình chữ nhật cần tìm là:

(16 + 12) × 2 = 56 (cm)

b) Chu vi của hình chữ nhật cần tìm là:

(45 + 15) × 2 = 120 (m)

Đáp số: 56cm và 120m

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Đánh giá bài viết
74 32.361
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm