Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải bài tập trang 5, 6 Toán 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) giúp các em học sinh hiểu được cách thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm). Đồng thời, biết cách tính độ dài đường gấp khúc, đơn vị tiền Việt Nam. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 3: Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

Hướng dẫn giải bài tập trang 5 SGK Toán 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 1 trang 5 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Kết quả lần lượt là: 381; 585; 764; 360; 564

Bài 2 trang 5 SGK Toán 3

Tính:

Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Kết quả lần lượt là: 438; 813; 449; 508; 637

Bài 3 trang 5 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính:

a) 235 + 417 b) 333 + 47

256 + 70 60 + 360.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán 3

Bài 4 trang 5 SGK Toán 3

Tính độ dài đường gấp khúc ABC.

Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

126 + 137 = 263 (cm).

Bài 5 trang 5 SGK Toán 3

Số?

500 đồng = 200 đồng +.... đồng

500 đồng = 400 đồng + ..... đồng

500 đồng = ...... đồng + 500 đồng.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

500 đồng = 200 đồng + 300 đồng

500 đồng = 400 đồng + 100 đồng

500 đồng = 0 đồng + 500 đồng.

Hướng dẫn giải bài tập trang 6 SGK Toán 3: Luyện tập cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 1 trang 6 SGK Toán 3

Tính:

Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Kết quả lần lượt là: 487; 789; 157; 183

Bài 2 trang 6 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 125 b) 93 + 58

487 + 130 168 + 503

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 367 + 125 = 492

487 + 130 = 617

b) 93 + 58 = 151

168 + 503 = 671

Bài 3 trang 6 SGK Toán 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có: 125l dầu

Thùng thứ hai có: 135l dầu

Cả hai thùng có: .... l dầu?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Cả hai thùng có số lít dầu là:

125 + 135 = 160 (l dầu)

Đáp số: 160 l dầu

Bài 4 trang 6 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

a) 310 + 40 = 350

150 + 250 = 400

450 – 150 = 300

b) 400 + 50 = 450

305 + 45 = 350

515 – 15 = 500

c) 100 – 50 = 50

950 – 50 = 900

515 – 415 = 100

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán 3: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Đánh giá bài viết
24 3.002
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm