Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 5: Tổng nhiều số thập phân

214 56.423

Giải bài tập Toán 5 bài Tổng nhiều số thập phân

Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 5: Tổng nhiều số thập phân giúp các em học sinh biết cách tính tổng nhiều số thập phân, tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân. Sau đây mời các em tham khảo lời giải hay bài tập toán 5 tương ứng với từng bài tập sách giáo khoa mà không cần dùng sách giải toán 5, để học tốt Toán 5.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 51, 52 SGK Toán lớp 5 tập 1: Tổng nhiều số thập phân

Câu 1: Tính

a) 5,27 + 14,35 + 9,25              b) 6,4 + 18,36 + 52

c) 20,08 + 32,91 + 7,15             d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Câu 2: Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) + c và a + (b+c)

a

b

c

(a+) +c

a + (b+c)

2,5

6,8

1,2

 

 

1,34

0,52

4

 

 

Câu 3: Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính

a) 12,7 + 5,89 + 1,3

b) 38,6 + 2,09 + 7,19

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính

Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 5:

Câu 2:

a

b

c

(a+b) +c

a + (b+c)

2,5

6,8

1,2

(2,5 +6,8) + 1,2 = 10,5

2,5 + (6,8 +1,2) = 10,5

1,34

0,52

4

(1,34 + 0,52) + 4 = 5, 86

1,34 + (0,52 + 4) = 5,86  

Câu 3:

a) 12,7 + 5,89 + 1,3 = 12,7 + 1,3 + 5,89
= 14 + 5,89
= 19,89

b) 38,6 + 2,09 + 7,19 = 38,6 + (2,09 + 7,19)
= 38,6 + 10
= 48,6

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25) + (1,2 + 7,8)
= 10 + 9
= 19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55 = (7,34 + 2,66) + (0.55 + 0,45)
= 10 + 1
= 11

>> Tham khảo chi tiết: Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng số thập phân

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3,4 trang 52 SGK Toán lớp 5 tập 1: Luyện tập: Tổng nhiều số thập phân

Câu 1: Tính

a) 15,32 + 41,69 + 8,44        b) 27,05 + 9,38 + 11.23

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 4,68 + 6,03 + 3,97

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

c) 3,49 + 5,7 + 1,51

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

Câu 3: Điền dấu '>','<' hoặc '='

3,6 + 5,8 .... 8,9               5,7 + 8,8 ..... 14,5

7,56 .... 4,2 + 3,4              0,5 ..... 0,08 + 0,4

Câu 4: Một người thợ ngày thứ nhất dệt được28,4 mét vải. Ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2 mét vải, ngày thứ 3 dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5 m vải. Hỏi cả 3 ngày người đó dệt được bao nhiêu m vải?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính

Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 5:

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 4,68 + 6,03 + 3,97 = 4,68 + (6,03 + 3,97)
= 4,68 + 10
= 14,68

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 = (6,9 + 3,1) +( 8,4+ 0,2)
= 10 + 8,6
= 18,6

c) 3,49 + 5,7 + 1,51 = (3,49+ 1,51) + 5,7
= 5 + 5,7
= 10,7

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8 = (4,2 + 6,8) + (3,5 + 4,5)
= 11 + 8
= 19

Câu 3: Điền dấu '>','<' hoặc '='

3,6 + 5,8 > 8,9               5,7 + 8,8 =14,5

7,56 < 4,2 + 3,4              0,5 > 0,08 + 0,4

Câu 4

Ta có:

Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 5:

Ngày thứ nhất dệt được: 28,4 + 2,2 = 30,6 (m vải)

Ngày thứ ba dệt được: 30,6 + 1,5 = 32,1 (m vải)

Cả 3 ngày dệt được: 28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m vải)

Đáp số: 91,1 (m vải)

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5: Phép trừ số thập phân

Đánh giá bài viết
214 56.423
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm