Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - Luyện tập

Giải bài tập SGK Toán 3

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - Luyện tập với lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh nắm được cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Đồng thời, giúp các em có kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và giải bài toán dạng này.

Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - Luyện tập

Giải bài tập Toán 3 bài So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (bài 1, 2, 3, 4 trang 57)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3

Số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng?

Hướng dẫn giải

a) Số hình tròn màu xanh gấp 3 lần số hình tròn màu trắng

b) Số hình tròn màu xanh gấp 2 lần số hình tròn màu trắng

c) Số hình tròn màu xanh gấp 4 lần số hình tròn màu trắng

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?

Hướng dẫn giải

Số cây cam gấp số lần cây cau là:

20 : 5 = 4 lần

Đáp số: 4 lần

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng?

Hướng dẫn giải

Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần là:

42 : 6 = 7 (lần).

Đáp số 7 lần

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính chu vi:

Hình vuông MNPQ

Hình tứ giác ABCD.

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Chu vi hình vuông MNPQ:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

(hoặc 3 × 4 = 12 cm)

Chu vi hình tứ giác ABCD:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm).

Hướng dẫn giải bài Luyện tập so sánh số lớn gấp mấy lần số bé (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 58)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK

Trả lời các câu hỏi sau:

Sợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây 6m?

Bao gạo 35kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5 kg?

Hướng dẫn giải

Ta có: 18 : 6 = 3 (lần)

Vậy sợi dây 18m dài gấp 3 lần sợi dây 6m

Ta có: 35 : 5 = 7 (lần)

Vậy bao gạo 35 kg nặng gấp 7 lần bao gạo 5 kg.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu?

Hướng dẫn giải

Số bò gấp số trâu một số lần là:

20 : 4 = 5 (lần).

Đáp số: 5 lần

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 27 kg và chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu kg cà chua?

Hướng dẫn giải

C1:

Số cà chua thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là:

27 × 3 = 81 (kg)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là:

27 + 81 = 108 (kg).

C2:

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là:

27 × 4 = 108 (kg)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Số lớn

15

30

42

42

70

32

Số bé

3

5

6

7

7

4

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

12

Số lớn gấp mấy lần số bé?

5

Hướng dẫn giải

Số lớn

15

30

42

42

70

32

Số bé

3

5

6

7

7

4

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

12

25

36

35

63

28

Số lớn gấp mấy lần số bé?

5

6

7

6

10

8

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 59, 60 SGK Toán 3: Bảng chia 8 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
29 10.423
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm