Giải bài tập trang 57 SGK Toán 4: Nhân với số có một chữ số

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 4: Nhân với số có một chữ số là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Các lời giải bài tập Toán 4 trang 57 này tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4.

Hướng dẫn giải bài Nhân với số có một chữ số – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 57)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 4

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái

o 2 nhân 4 bằng 8, viết 8

o 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

o 3 nhân 2 bằng 6, viết 6

o 1 nhân 2 bằng 2, viết 2

o 4 nhân 2 bằng 8, viết 8

o 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

241324 x 2 = 482648

Bài 1: Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn Giải bài tập số 1 trang 57 SGK Toán lớp 4)

a) 341231 x 2 b) 102426 x 5

214325 x 4 410536 x 3

Đáp án:

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 4

Bài 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (Hướng dẫn Giải bài tập số 2 trang 57 SGK Toán lớp 4)

m

2

3

4

5

201634 x m

Đáp án:

m

2

3

4

5

201634 x m

403268

604902

806536

1008170

Bài 3: Tính (Hướng dẫn Giải bài tập số 3 trang 57 SGK Toán lớp 4)

a) 321475 + 423507 x 2 b) 1306 x 8 + 24573

843275 – 123568 x 5 609 x 9 – 4845

Đáp án:

a) 321475 + 423507 x 2 = 321475 + 847014 = 1168489

843275 – 123568 x 5 = 843275 – 617840 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573 = 10448 + 24573 = 35021

609 x 9 – 4845 = 5481 – 4845 = 636

Bài 4: (Hướng dẫn Giải bài tập số 4 trang 57 SGK Toán lớp 4)

Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Đáp án:

Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:

850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:

980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)

Đáp số: 15620 quyển truyện

Video Toán 4: Nhân với số có một chữ số

Đánh giá bài viết
98 16.006
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm