Giải bài tập trang 59, 60 SGK Toán 3: Bảng chia 8 - Luyện tập

Giải bài tập SGK Toán 3: Bảng chia 8 - Luyện tập

Giải bài tập trang 59, 60 SGK Toán 3: Bảng chia 8 - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp cho các em học sinh hiểu được cách lập bảng chia 8 và học thuộc bảng chia 8 dựa vào bảng nhân 8; cách thực hành chia trong phạm vi 8 và giải các bài toán có lời văn (về chia thành 8 phần bằng nhau và chia theo nhóm 8).

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - Luyện tập

Lời giải hay bài tập Toán 3 bài Bảng chia 8 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 59)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

24 : 8 =

16 : 8 =

56 : 8 =

80 : 8 =

40 : 8 =

48 : 8 =

64 : 8 =

48 : 6 =

32 : 8 =

8 : 8 =

72 : 8 =

56 : 7 =

Hướng dẫn giải

Học sinh nhẩm và ghi:

24 : 8 = 3

16 : 8 = 2

56 : 8 = 7

80 : 8 = 10

40 : 8 =5

48 : 8 = 6

64 : 8 = 8

48 : 6 = 8

32 : 8 = 4

8 : 8 = 1

72 : 8 = 9

56 : 7 = 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm

8 × 5 =

8 × 4 =

8 × 6 =

8 × 3 =

40 : 8 =

32 : 8 =

48 : 8 =

24 : 8 =

40 : 5 =

32 : 4 =

48 : 6 =

24 : 3 =

Hướng dẫn giải

Học sinh nhẩm và ghi:

8 × 5 = 40

8 × 4 = 32

8 × 6 = 48

8 × 3 = 24

40 : 8 = 5

32 : 8 = 4

48 : 8 = 6

24 : 8 = 3

40 : 5 = 8

32 : 4 = 8

48 : 6 = 8

24 : 3 = 8

(Chú ý: mối quan hệ giữa nhân và chia).

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?

Hướng dẫn giải

Chiều cao của mỗi mảnh vải là:

32 : 8 = 4 (mảnh).

Đáp số 4 mảnh

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Một tấm vải dài 32m được cắt thành các mảnh bằng nhau, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải?

Hướng dẫn giải

Cắt được thành số mảnh vải là:

32 : 8 = 4 mảnh

Đáp số: 4 mảnh

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 60)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

8 × 6 = 8 × 7 = 8 × 8 = 8 × 9 =
48 : 8 = 56 : 8 = 64 : 8 = 72 : 8 =
16 : 8 = 24 : 8 = 32 : 8 = 40 : 8 =
16 : 2 = 24 : 3 = 32 : 4 = 40 : 5 =

Hướng dẫn giải

8 × 6 = 48 8 × 7 = 56 8 × 8 = 64 8 × 9 = 72

48 : 8 = 6 56 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 9

16 : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 40 : 8 = 5

16 : 2 = 8 24 : 3 = 8 32 : 4 = 8 40 : 5 = 8.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

32 : 8 = 24 : 8 = 40 : 5 = 16 : 8 =

42 : 7 = 36 : 6 = 48 : 8 = 48 : 6 =

Hướng dẫn giải

32 : 8 = 4 24 : 8 = 3 40 : 5 = 8 16 : 8 = 2

42 : 7 = 6 36 : 6 = 6 48 : 8 = 6 48 : 6 = 8

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nuôi đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ?

Hướng dẫn giải

Số thỏ còn lại là:

42 – 10 = 32 (con)

Số thỏ nhốt trong mỗi chuồng là:

32 : 8 = 4 (con)

Đáp số: 4 con

>> Xem thêm: Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 3: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn - Luyện tập

Đánh giá bài viết
1 7.405
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm