Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 3: Bảng nhân 9 - Luyện tập

21 5.081

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 3: Bảng nhân 9 - Luyện tập

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 3: Bảng nhân 9 - Luyện tập với lời giải chi tiết. Lời giải hay bài tập toán 3 này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 9 và cách ứng dụng kiến thức bài bảng nhân 9 vào bài tập thực hành một cách thành thạo.

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 3: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập toán 3 bài Bảng nhân 9 (bài 1, 2, 3, 4 SGK trang 63)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

9 × 4 =             9 × 2 =              9 × 5 =               9 × 10 =

9 × 1 =               9 × 7 =             9 × 8 =               0 × 9 =

9 × 3 =              9 × 6 =             9 × 9 =               9 × 0 =

Hướng dẫn giải

9 × 4 = 36      9 × 2 = 18      9 × 5 = 40           9 × 10 = 90

9 × 1 = 9           9 × 7 = 63          9 × 8 = 72           0 × 9 = 0

9 × 3 = 27      9 × 6 = 54           9 × 9 = 81      9 × 0 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

9 × 6 + 17

9 × 3 × 2

9 × 7 – 25

9 × 9 : 9

Hướng dẫn giải

9 × 6 + 17 = 54 + 17 = 71

9 × 3 × 2 = 27 × 2 = 54

9 × 7 – 25 = 63 – 25 = 38

9 × 9 : 9 = 81 : 9 = 9

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn?

Hướng dẫn giải

Số học sinh của lớp 3B là:

8 × 3 = 27 (bạn)

Đáp số: 7 bạn

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

9

18

27

 

 

54

 

 

81

 

Hướng dẫn giải

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Hướng dẫn giải bài Luyện tập bảng nhân 9 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 64)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

9 × 1 =                  9 × 5 =               9 × 4 =                9 × 10 =

9 × 2 =                 9 × 7 =              9 × 8 =               9 × 0 =

9 × 3 =                 9 × 9 =              9 × 6 =               0 × 9 =

9 × 2 =                 9 × 5 =              9 × 8 =               9 × 10 =

2 × 9 =                5 × 9 =               8 × 9 =              10 × 9 =

Hướng dẫn giải

9 × 1 = 9       9 × 5 = 45          9 × 4 = 32     9 × 10 = 90

9 × 2 = 18      9 × 7 = 63          9 × 8 = 72     9 × 0 = 0

9 × 3 = 27      9 × 9 = 81      9 × 6 = 54     0 × 9 = 0

9 × 2 = 18      9 × 5 = 45      9 × 8 = 72      9 × 10 = 90

2 × 9 = 18      5 × 9 = 45      8 × 9 = 72     10 × 9 = 90

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

9 × 3 + 9                       9 × 8 + 9

9 × 4 + 9                        9 × 9 + 9

Hướng dẫn giải

9 × 3 + 9 = 27 + 9 = 36

9 × 4 + 9 = 36 + 9 = 45

9 × 8 + 9 = 72 + 9 = 81

9 × 9 + 9 = 81 + 9 = 90

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô?

Hướng dẫn giải

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

9 × 3 = 27 (xe)

Số xe ô tô của công ty là:

10 + 27 = 37 (xe).

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3: Gam - Luyện tập

Ngoài hướng dẫn giải bài tập Toán 3, chúng tôi còn cung cấp lời giải vở bài tập toán lớp 3 nhằm giúp các em học sinh học tốt hơn. Mời các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
21 5.081
Toán lớp 3 Xem thêm