Giải bài tập trang 66, 67 SGK Toán 4: Nhân một số với một tổng

126 32.090

Giải bài tập SGK Toán 4: Nhân một số với một tổng

Giải bài tập trang 66, 67 SGK Toán 4: Nhân một số với một tổng giúp các em học sinh hiểu được cách thực hiện phép nhân một số với một tổng, nhân một tổng với một số. Ngoài ra, lời giải hay bài tập Toán 4 này còn giúp các em nắm bắt cách vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập SGK.

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 4: Mét vuông

Giải vở bài tập Toán 4 bài 56: Nhân một số với một tổng

Hướng dẫn giải bài nhân một số với tổng (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 66 - 67)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

4 × (3 + 5 ) và 4 × 3 + 4 × 5

Ta có : 4 × (3 + 5) = 4 × 8 = 32

4 × 3 + 4 × 5 = 12 + 20 = 32

Vậy: 4 × (3 + 5 ) = 4 × 3 + 4 × 5

Giải bài tập Toán 4 bài Nhân một số với một Tổng

BÀI 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 66/SGK Toán 4)

Giải bài tập trang 66, 67 SGK Toán 4

Đáp án: Các em viết như sau:

Giải bài tập trang 66, 67 SGK Toán 4

BÀI 2. a) Tính bằng hai cách (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 66/SGK Toán 4)

36 × (7 + 3);                        207 × (2 + 6).

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: 38 × 6 + 38 × 4 = ?

Cách 1: 38 × 6 + 38 × 4 = 228 + 152 = 380.

Cách 2: 38 × 6 + 38 × 4 = 38 × (6 + 4)

= 38 × 10 = 380

5 × 38 + 5 × 62                   135 × 8 + 135 × 2.

Đáp án:

a) 36 × (7 + 3) = ?

Cách 1: 36 × (7 + 3) = 36 × 10 = 360

Cách 2: 36 × (7 + 3) = 36 × 7 + 36 × 3 = 252 + 108 = 360.

Nhận xét: Cách 1 thuận tiện hơn cách 2.

207 × (2 + 6) = ?

Cách 1: 207 × (2 + 6) = 207 × 8 = 1656

Cách 2: 207 × (2 + 6) = 207 × 2 + 207 × 6

= 414 + 1242 = 1656

Nhận xét: cách 1 thuận tiện hơn cách 2

b) 5 × 38 + 5 × 62 = ?

Cách 1: 5 × 38 + 5 × 62 = 190 + 310 = 500

Cách 2: 5 × 38 + 5 × 62 = 5 × (38 + 62)

= 5 × 100 = 500.

Nhận xét: Cách 2 thuận tiện hơn cách 1.

135 × 8 + 135 × 2 = ?

Cách 1: 135 × 8 + 135 × 2 = 1080 + 270

= 1350

Cách 2: 135 × 8 + 135 × 2 = 135 × (8 + 2)

= 135 × 10 = 1350

Nhận xét: Cách 2 thuận tiện hơn cách 1.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 67/SGK Toán 4) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(3 + 5) × 4 và 3 × 4 + 5 × 4.

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

Đáp án:

Ta có:

(3 + 5) × 4 = 8 × 4 = 32.

3 × 4 + 5 × 4 = 12 + 20 = 32

Hai biểu thức có giá trị bằng nhau hay:

(3 + 5) × 4 = 3 × 4 + 5 ×4

Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 67/SGK Toán 4)

Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính (theo mẫu):

Mẫu: 36 × 11 = 36 × (10 + 1)

= 36 × 10 + 36 × 1

= 360 + 36 = 396.

a) 26 × 11                  b) 213 × 11

35 × 101                    123 × 101

Đáp án:

a) 26 × 11 = 26 × (10 + 1)

= 26 × 10 + 26 × 1

= 260 + 26 = 286

35 × 101 = 35 × (100 + 1)

= 350 × 100 + 35 × 1

= 3500 + 35

= 3535

b) 213 × 11 = 213 × (10 + 1)

= 213 × 10 + 213 × 1

= 2130 + 213

= 2343

123 × 101 = 123 × (100 + 1)

= 123 × 100 + 123 × 1

= 12300 + 123

= 12423

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập trang 67, 68 SGK Toán 4: Nhân một số với một hiệu

Đánh giá bài viết
126 32.090
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm