Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 4: Nhân với số có hai chữ số - Luyện tập

137 43.917

Giải bài tập SGK Toán 4: Nhân với số có hai chữ số - Luyện tập

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 4: Nhân với số có hai chữ số - Luyện tập với lời giải chi tiết được VnDoc sưu tầm và chọn lọc. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại cách nhân với số có hai chữ số, nhận biết tích riêng thứ nhất, thứ hai trong phép nhân có hai chữ số.

Hướng dẫn giải bài Nhân với số có hai chữ số (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 69)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

36 × 23 =?

Ta có thể tính như sau:

36 × 23 = 36 × (20 + 3)

= 36 × 20 + 36 × 3

= 720 + 108

= 828

Thông thường ta đặt tính và tính như sau:

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 4

Trong cách tính trên:

  • 108 gọi là tích riêng thứ nhất
  • 72 gọi là tích riêng thứ hai.tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột vì nó là 72 chục. nếu viết đầy đủ thì phải là 720

Giải bài tập Toán 4 bài Nhân số với 2 chữ số (Luyện tập)

BÀI 1. Đặt tính rồi tính: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 69/SGK Toán 4)

a) 86 × 53            b) 33 × 44

c) 157 × 24           d) 1122 × 19

Đáp án: Các em tính như sau:

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 69/SGK Toán 4)

a) Tính giá trị của biểu thức 45 × a với a bằng 13; 26; 39

Đáp án:

Nếu a = 13 thì 45 × a = 45 × 13 = 585

Nếu a = 26 thì 45 × a = 45 × 26 = 1170

Nếu a = 39 thì 45 × a = 45 × 39 = 1755

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 69/SGK Toán 4)

Mỗi quyển vở có 48 trang.Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Đáp án:

Số trang của 25 quyển vở là:

48 × 25 = 1200 (trang)

Đáp số: 1200 trang.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập nhân với số có hai chữ số (bài 1, 2, 3, 5 SGK Toán lớp 4 trang 70)

BÀI 1. Đặt tính rồi tính: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 69/SGK Toán 4)

a) 17 × 86          b) 428 × 39           c) 2057 × 23

Đáp án: Các em tính như sau:

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 4

BÀI 2. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 70/SGK Toán 4)

m

3

30

23

230

m × 78

 

 

 

 

Đáp án

m

3

30

23

230

m × 78

234

2340

1794

17940

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 70/SGK Toán 4)

Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Đáp án:

Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

75 × 60 = 4500 (lần)

Trong 24 giờ tim người đó đập số lần là:

4500 × 24 = 108000 (lần)

Đáp án: 108000 lần

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 70/SGK Toán 4)

Một cửa hàng bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô -gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

5200 × 13 = 67600 (đồng)

Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

5500 × 18 = 99000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu được tất cả là:

67600 + 99000 = 166600 (đồng)

Đáp án: 166600 đồng

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 70/SGK Toán 4)

Một trường học có 18 lớp, trong đó có 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

30 × 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

35 × 6 = 210 (học sinh)

Tổng số học sinh của trường là:

360 + 210 = 570 (học sinh)

Đáp án: 570 học sinh.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 71 SGK Toán 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Đánh giá bài viết
137 43.917
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm