Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán 3: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán 3: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán 3: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) giúp các em học sinh hiểu cách trừ các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần ở hàng chục hoặc hàng trăm)... Đồng thời, biết cách vận dụng vào giải toán có lời văn về phép trừ, khả năng tính toán, đặt tính, giải toán có lời văn dạng trừ các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần ở hàng chục hoặc hàng trăm) thành thạo.

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 3: Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập trang 7 SGK Toán 3: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 1 trang 7 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính

Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán 3

Bài 2 trang 7 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính

Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán 3

Bài 3 trang 7 SGK Toán 3

Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3

Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán 3

Bạn Hoa sưu tầm được số tem là:

335 – 128 = 207 ( tem).

Bài 4 trang 7 SGK Toán 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán 3

Đoạn dây dài: 243 cm

Cắt đi: 27 cm

Còn lại: ...cm

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4

Đoạn dây còn lại là:

243 – 27 = 216 (cm)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập trang 8 SGK Toán 3: Luyện tập trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 1 trang 8 SGK Toán 3

Tính:

Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán 3

Bài 2 trang 8 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính:

a) 542 – 318 b) 727 – 272

660 – 251 404 – 184

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2

Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán 3

Bài 3 trang 8 SGK Toán 3

Điền vào ô trống:

Số bị trừ

752

621

950

Số trừ

426

246

215

Hiệu

125

231

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3

Số bị trừ

752

371

621

950

Số trừ

426

246

390

215

Hiệu

326

125

231

735

Bài 4 trang 8 SGK Toán 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán: 325 kg gạo

Cả hai ngày bán: .... kg gạo?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4

Cả hai ngày bán được:

415 + 235 = 740 (kg)

Bài 5 trang 8 SGK Toán 3

Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5

Số học sinh nam của khối lớp 3 là:

165 – 84 = 81 (học sinh)

>> Xem thêm: Giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân

Đánh giá bài viết
22 2.462
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm