Giải bài tập trang 71 SGK Toán 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 là tài liệu tham khảo, hướng dẫn giải bài tập Toán 4. Lời giải bài tập Toán lớp 4 này sẽ giúp học sinh hiểu được cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, cách vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm một cách thành thạo. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Video hướng dẫn nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Hướng dẫn giải bài Giới Thiệu Nhân Nhẩm Số Có Hai Chữ Số Với 11 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 71)

BÀI 1. Tính nhẩm (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 71/SGK Toán 4)

a) 34 × 11 b) 11 × 95 c) 82 × 11

Đáp án: Các em tính như sau:

a) 34 × 11 = ?

Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7

Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34m được 374

Vậy 34 × 11 = 374

b) 11 × 95 = ?

Nhẩm: 9 + 5 = 14

Viết 4 vào giữa 2 chữ số của số 95 được 945

Thêm 1 vào 9 của 9 45, được 1045

Vậy 11 × 95 = 1045

c) 82 × 11 = ?

Nhẩm 8 + 2 = 10

Viết không vào giữa hai chữ số của số 82 được 802

Thêm 1 vào 8 của số 802, được 902

Vậy 82 × 11 = 902

BÀI 2. Tìm x : (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 71/SGK Toán 4)

a) x : 11 = 25 b) x : 11 = 78

Đáp án:

a) x : 11 = 25

x = 25 × 11

x = 275

b) x : 11 = 78

x = 78 × 11

x = 858

Chú ý: Khi tìm x nên nhân nhẩm với 11

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 71/SGK Toán 4)

Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

11 × 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

11 × 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của cả hai khối lớp là:

187 + 165 = 352 (học sinh)

Đáp số: 352 học sinh.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 71/SGK Toán 4)

Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9 người.

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp b 6 người.

c) Phòng họp A có ít hơn phòng họp B 6 người.

d) Hai phòng họp có số người như nhau.

Đáp án:

Hướng dẫn: Học sinh phải tính số người của từng phòng rồi so sánh sau đó xác định xem câu nào đúng. Chẳng hạn:

Phòng họp A có số người là: 11 × 12 = 132 (người)

Phòng họp B có số người là : 9 × 14 = 126 (người)

Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B số người là:

132 – 126 = 6 (người)

Vậy câu b) đúng, câu a), c), d) sai

>> Tham khảo chi tiết: Lý thuyết nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 để chuẩn bị cho các bài học trên lớp và luyện tập dạng Toán này.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 4: Nhân với số có ba chữ số

Đánh giá bài viết
150 25.185
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm