Giải bài tập trang 75 SGK Toán 4: Luyện tập chung

139 42.103

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 4: Luyện tập chung với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp các cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 75)

BÀI 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 75/SGK Toán 4)

a) 10kg = ... yến           100kg = ... tạ

50kg = ... yến             300kg = ... tạ

80kg = ... yến             1200kg = ... tạ

b) 1000kg = ... tấn         10 tạ = ... tấn

8000kg = ... tấn          30 tạ = ... tấn

15000kg = ... tấn         200 tạ = ... tấn

c) 100 (cm2) = ...(dm2)      100 (dm2) = ... (m2)

800 (cm2) = ...(dm2)       900 (dm2) = ... (m2)

1700 (cm2) = ...(dm2)       1000 (dm2) = ... (m2)

Đáp án:

a) 10kg = 1 yến          100kg = 1 tạ

50kg = 5 yến           300kg = 3 tạ

80kg = 8 yến           1200kg = ...12 tạ

b) 1000kg = 1 tấn         10 tạ = 1 tấn

8000kg = 8 tấn          30 tạ = 3 tấn

15000kg = 15 tấn         200 tạ = 20 tấn

c) 100 (cm2) = 1(dm2)       100 (dm2) = 1 (m2)

800 (cm2) = 8 (dm2)         900 (dm2) = 9 (m2)

1700 (cm2) = 17 (dm2)       1000 (dm2) = 10 (m2)

BÀI 2. Tính: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 75/SGK Toán 4)

a) 268 × 235;         b) 475 × 205       c) 45 × 12 + 8

324 × 250           309 × 207          45 × (12 + 8)

Đáp án: Các em có thể tính như sau:

a. 268 × 235 = 62980

324 × 250 = 81000

b. 475 × 205 = 97375

309 × 207 = 63963

c. 45 × 12 + 8 = 540 + 8 = 548

45 × (12 + 8) = 45 × 20 = 900

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 75/SGK Toán 4) 

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2 × 39 × 5;

b) 302 × 16 + 302 × 4;

c) 769 × 85 – 769 × 75.

Đáp án:

a) 2 × 39 × 5 = 39 × (2 × 5)

= 39 × 10 = 390

b) 302 × 16 + 302 × 4 = 302 × (16 + 4)

= 302 × 20 = 6040

c) 769 × 85 – 769 × 75 = 769 × 10 = 7690

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 75/SGK Toán 4) 

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? (Giải bài toán bằng hai cách khác nhau)

Đáp án:

Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút

Cách 1:

Mỗi phút hai vòi nước cùng chỷ vào bể được:

25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi chảy vào bể được:

40 × 75 = 3000 (l)

Đáp số: 3000l nước

Cách 2:

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy vào bể được:

25 × 75 = 1875 (l)

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ 2 chảy vào bể được:

15 × 75 = 1125 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi cùng chảy vào bể được:

1875 + 1125 = 3000 (l)

Đáp số: 3000l nước

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 75/SGK Toán 4

Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a) Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.

b) Tính diện tích của hình vuông khi a = 25m

Đáp án:

a) Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó nên: S = a × a

b) Với a = 25m thì S = 25 × 25 = 625 (m2)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4: Chia cho số có một chữ số - Luyện tập

Đánh giá bài viết
139 42.103
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm